بررسی علل ناکامی انگلیس در فناوری‌نانو

دولت انگلیس با تشکیل کارگروه فناوری‌نانو علل ناکامی خود در تدوین راهبردی منسجم برای تأمین مالی تحقیقات فناوری‌نانو را بررسی می‌کند.

دولت انگلیس با تشکیل کارگروه فناوری‌نانو علل ناکامی خود در تدوین راهبردی
منسجم برای تأمین مالی تحقیقات فناوری‌نانو را بررسی می‌کند.
کارگروه فناوری‌نانو در دانشگاه سوری برای بررسی توسعه آینده فناوری‌نانو
در انگلیس آغاز به ‌کار نمود. این کارگروه علل ناکامی دولت انگلیس در تدوین
راهبردی منسجم برای تأمین مالی تحقیقات فناوری‌نانو را مورد بحث و بررسی
قرار خواهد داد.
این کارگروه، به‌ دنبال مطلع کردن مردم از کاربردهای فناوری‌نانو، افزایش
مزایای آن و بررسی ملاحظات ایمنی و اخلاقی این فناوری ‌است.
فقدان رویکرد هماهنگ در سرمایه‌گذاری فناوری‌نانو، عامل اصلی از دست دادن
پیشگامی انگلیس مقایسه با رقبای خود است. این کارگروه مزایای گسترده فناوری‌نانو
برای جامعه و صنعت را ‌شناسایی کرده و با تأمین مالی منسجم و راهبردی به‌
دنبال بهره‌برداری از این مزایاست.
این گروه ‌امیدوار است تا با تشویق ارتباطات و همکاری بین صنعت، دولت و
دانشگاه بتواند حوزه‌‌های خاص علم و فناوری‌نانو را که انگلیس می‌تواند در
آن زمینه‌ها پیشگام دنیا باشد، ‌شناسایی کند.
تأمین مالی تحقیقات برای تشویق خلاقیت و نوآوری علمی و کمک به ‌کسب مزیت
رقابتی کشور انگلیس، یکی از چالش‌های اساسی این کشور است که دولت با تشکیل
این کارگروه به‌ دنبال حل آن است