معرفی پایان نامه

دانشجو: حامد آرامی
استاد راهنما: دکتر عبدالرضا سیم‌چی
استاد راهنمای همکار: دکتر سیدمرتضی سیدریحانی
دانشگاه: صنعتی شریف
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ شروع: زمستان ۱۳۸۳
تاریخ اتمام: زمستان ۱۳۸۵

مطالعه فرایند ساخت همزمان نانوکامپوزیت Al-Cu/ Al2O3 به‌ روش آسیاب
مکانیکی درجا
دانشجو: حامد آرامی
استاد راهنما: دکتر عبدالرضا سیم‌چی
استاد راهنمای همکار: دکتر سیدمرتضی سیدریحانی
دانشگاه: صنعتی شریف
مقطع: کارشناسی ارشد
تاریخ شروع: زمستان ۱۳۸۳
تاریخ اتمام: زمستان ۱۳۸۵
 
نانوکامپوزیت های آلومینیومی در موارد مختلف از جمله صنایع خودرو و نظامی
اهمیت بسیار زیادی دارند. در این پژوهش تشکیل ذرات تقویت‌کننده آلومینا در
زمینه آلومینیوم برای فرایند آسیای مکانیکی واکنشی مطالعه شده‌است.
بدین منظور مخلوطی از پودرهای Al و CuO تحت آسیا کاری قرار گرفتند تا
نانوکامپوزیتی با ترکیب زمینه چهار درصد وزنی Al-Cu و حدود ۵/١ درصد حجمی
از نانوذرات تقویت‌کننده آلومینا تشکیل شود. واکنش حالت جامد ناشی از آسیا
کاری مخلوط پودرهای Al و CuO با استفاده از آنالیزهای پراش اشعه ایکس (XRD)
و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد بررسی قرار گرفت.
پس از گذشت زمان‌های مختلف از آسیا کاری، مراحل مختلف فرایند با بررسی‌های
ریزساختاری به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، اندازه‌گیری چگالی
حجمی پودرها و تعیین توزیع اندازه ذرات با استفاده از لیزر مورد مطالعه
قرار گرفتند و به ‌این ترتیب با انجام یک واکنش تدریجی، نمونه‌های
نانوکامپوزیتی با زمینه ای نانوبلوری از آلیاژ Al-Cu و قابلیت پیرسختی بالا،
نانوذرات تقویت‌کننده آلومینا تولید‌‌‌شدند.
پارامتر شبکه محلول جامد (Al (Cu تشکیل شده، حدود ۴/۴ انگستروم، اندازه
بلورک آن در حدود ۵۰ نانومتر و کرنش شبکه آن در حدود ۳۵/۰ درصد محاسبه‌‌‌
شد. اندازه ذرات آلومینای تشکیل شده در محدوده ده تا۵۰ نانومترمشاهده شد.
تف‌جوشی نمونه‌های نانوکامپوزیتی در دماهای تعیین شده به وسیله آنالیز
حرارتی DTA، واکنش بین Al و CuO را کامل کرد.
در پایان پس از انجام عملیات حرارتی پیرسختی خواص مکانیکی، نمونه
نانوکامپوزیتی ساخته‌شده‌ به ‌روش درجا، اندازه گیری و ملاحظه شد که
‌استحکام فشاری آن به‌ اندازه ۱۲۰ مگاپاسکال بیشتر از نمونه غیرکامپوزیتی
است.
نتیجه این کار تحقیقاتی تاکنون به‌صورت یک مقالهISI، چاپ شده‌است.