برنامه کلیدی چین در استانداردسازی فناوری نانو

برنامه جدیدی در حوزه استانداردسازی فناوری نانو اخیراً به عنوان پروژه تحقیقاتی کلیدی در طرح پنج ساله چین شروع شده است.

برنامه جدیدی در حوزه استانداردسازی فناوری نانو اخیراً به عنوان پروژه
تحقیقاتی کلیدی در طرح پنج ساله چین شروع شده است.

این برنامه درحوزه استانداردسازی نمونه‌ها در جهت تشخیص خواص ساختاری در
مقیاس نانو تمرکز خواهد داشت. این برنامه با حمایت وزارت علوم وفناوری چین
و توسط مرکز ملی علوم و فناوری نانو این کشور انجام خواهد شد.

۲۵ شرکت، موسسه و مرکز تحقیقاتی در این پروژه مشارکت دارند. لازم به ذکر
است که چین تاکنون ۱۵ استاندارد در حوزه استانداردسازی فناوری نانو تدوین و
منتشر کرده است که ۱۱ مورد از این استانداردها ملی و ۴ مورد صنعتی می‌باشد.