طرح اولویت‌گذاری فناوری‌نانو در کمیسیون اروپا

اولویت‌گذاری علم و فناوری‌نانو همزمان با بررسی میان‌مدت راهبرد کمیسیون اروپا در این زمینه، که هم‌اکنون آماده شده‌، مطرح گردیده‌است.

اولویت‌گذاری علم و فناوری‌نانو همزمان با
بررسی میان‌مدت راهبرد کمیسیون اروپا در این زمینه، که هم‌اکنون آماده شده‌،
مطرح گردیده‌است.
کشور پرتغال، که هم‌اکنون ریاست دوره‌ای
اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، امیدوار است که بتواند در سه حوزه کلیدی
اطلاعات علمی و انتشارات، علم و فناوری‌نانو، و اصلاح و مدرنیزه کردن
دانشگاه‌ها پیشگامی‌هایی را آغاز نماید.
دولت‌مردان پرتغال در جهت تثبیت جایگاه ریاست خود، اظهار کرده‌اند که
اتحادیه اروپا هنوز به هدف اختصاص یک درصد از سرمایه‌گذاری دولتی، یا دو
درصد از سرمایه‌گذاری خصوصی به تحقیق و توسعه، دست نیافته‌است. تبادل
تجربیات و یادگیری متقابل بین کشورهای ملی بسیار محدود است و همکاری بین
دولت‌ها، مؤسسات تحقیق و توسعه و سازمان‌های علمی در سطح اروپا هم، هنوز در
مراحل اولیه خود قرار دارد.
دولت این کشور معتقد است که آغاز برنامه هفتم تحقیق و توسعه (FP7) فرصت
مناسبی برای بررسی سیاست علمی اتحادیه اروپا است.