کمک ۸۰ میلیون یورویی دولت فرانسه به شرکت‌های فناوری‌نانو

کمسیون اروپا کمک ۱۱۹ میلیون یورویی دولت فرانسه به شرکت‌ها، برای انجام تحقیقات در زمینه فناوری‌نانو و کارایی انرژی را تصویب کرد.

کمسیون اروپا کمک ۱۱۹ میلیون یورویی دولت
فرانسه به شرکت‌ها، برای انجام تحقیقات در زمینه فناوری‌نانو و کارایی
انرژی را تصویب کرد.

این کمیسیون که بازوی اجرایی اتحادیه اروپا است، اختصاص ۸۰ میلیون یورو به
برنامه فناوری‌نانو(NanoSmart) و ۳۹ میلیون یورو برای برنامه انرژی( Homes)
را تصویب کرده است.

این دو برنامه مربوط به حوزه‌های راهبردی فناوری‌نانو و کارایی انرژی می‌باشند.
این کمیسیون تاکید می‌کند که این کمک‌ها، دارای اثرات مثبتی برای مصرف‌کننده‌ها
و برتری تحقیقاتی اروپا هستند.

هدف برنامه NanoSmart بهبود عملکرد و مصرف برق قطعات میکروالکترونیک و
اُپتوالکترونیک است.

برنامه Homes نیز باعث صرفه‌جویی ۲۰ درصدی انرژی در ساختمان‌ها از طریق
ایجاد نوآوری‌هایی درسیستم‌های توزیع برق خواهد شد.