سومین همایش دانشجویی فناوری نانو

در ادامه سلسله همایش‌های دانشجویی فناوری‌نانو، سومین همایش، در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ بهمن‌ماه ١٣٨۶ در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.

مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۳۰ آذر ۱۳۸۶ می‌باشد.

دانشجویان برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه خود، موظف به شرکت در یکی از این سلسله همایش‌ها هستند.

در ادامه سلسله همایش

در ادامه سلسله همایش‌های دانشجویی فناوری‌نانو، سومین
همایش، در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۶ در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.
مهلت ارسال چکیده مقالات تا ۳۰ آذر ۱۳۸۶ می‌باشد.
در راستای آشنایی دانشجویان با فعالیت های پژوهشی یکدیگر در دوره پایان
نامه و ایجاد فضای برخورد افکار، امکان پیوند فعالیت‌ها و دستاوردها با
یکدیگر، شرایط عدم تکرار، تداوم و حرکت به پیش تحقیقات فراهم شده و تسریع
دستیابی به فناوری در این حوزه، همایش های دانشجویی فناوری نانو سالانه دو
مرتبه و در پایان هر ترم تحصیلی (بهمن ماه و تیر ماه) توسط یکی از دانشگاه
های کشور برگزار می شود. دانشجویان، در این همایش ها، پایان نامه های
فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد و جهت دریافت مرحله دوم
حمایت های تشویقی پایان نامه خود موظف به ارائه گواهی شرکت و سخنرانی در
این همایش ها می باشند.
(افراد جهت آشنایی با فعالیت‌های دیگران ملزم به شرکت در تمامی روزهای
همایش می‌باشند و فقط گواهی ارائه سخنرانی کافی نمی‌باشد)