توجه به پیمان‌ها‌ی راهبردی در توسعه فناور‌ی نانو

پیمان راهبردی، عبارت است از ایجاد رابطه‌ا‌ی رسمی میان دو یا چند طرف قرارداد برای دنبال کردن مجموعه‌ای از اهداف مشترک یا دستیابی به یک نیاز مهم تجاری، بدین صورت که هر یک از طرفین دارای ماهیت مستقل هستند.
شرکای پیمان راهبردی قادر به تأمین منابعی؛ از قبیل محصولات، کانال‌های توزیع، ظرفیت تولید، تأمین مالی پروژه، ملزومات سرمایه‌ا‌ی، دانش، مهارت یا مالکیت معنوی خواهند بود.

پیمان راهبردی، عبارت است از ایجاد رابطه‌ا‌ی رسمی میان دو یا چند طرف قرارداد برای
دنبال کردن مجموعه‌ای از اهداف مشترک یا دستیابی به یک نیاز مهم تجاری، بدین صورت
که هر یک از طرفین دارای ماهیت مستقل هستند.

شرکای پیمان راهبردی قادر به تأمین منابعی؛ از قبیل محصولات، کانال‌های توزیع،
ظرفیت تولید، تأمین مالی پروژه، ملزومات سرمایه‌ا‌ی، دانش، مهارت یا مالکیت معنوی
خواهند بود. این پیمان نوعی همکاری با هدف ایجاد هم‌افزایی برای هر یک از شرکاست که
منافع حاصل از آن بیشتر از منافع هر یک از اعضا، به تنهایی است.

شرکت ولیو انجینیرینگ ایلینس، اخیراً یک پیمان راهبردی را با دی تی آی- بخش
نانوفناوری مؤسسه بین‌المللی فناوری دیسکاوری ـ برای پیشبرد توسعه، پیاده‌سازی و
پذیرش سیستم‌هایی که دارای موقعیت نانو بوده و برای استفاده در آزمایشگاه‌ها،
اتوماسیون صنعتی و کاربردهای نظامی/اطلاعاتی مناسب هستند ، امضا کرده‌است.

اطلاعات بیشتر در مورد این پیمان و مزایای پیمان راهبردی را می‌توانید در سایت
مدیریت فناوری نانو مشاهده فرمایید.