اولین نشست مدیران شرکت‌های فعال در حوزه فناوری نانو برگزار شد

پیرو حضور شرکت‌های فناوری نانو ایران در ششمین نمایشگاه صنعت روسیه، اولین نشست مدیران شرکت‌های نانو با حضور ۲۰ شرکت و دبیر اتاق مشترک ایران و روسیه در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ تشکیل شد.

پیرو حضور شرکت‌های فناوری نانو ایران در ششمین نمایشگاه صنعت روسیه، اولین نشست
مدیران شرکت‌های نانو با حضور ۲۰ شرکت و دبیر اتاق مشترک ایران و روسیه در تاریخ
۱۹/۸/۱۳۸۶ تشکیل شد.

پیگیری برنامه‌های آتی در روسیه و کشورهای همجوار آن و همچنین بررسی چگونگی حضور
شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ازجمله اهداف این نشست بود.

در این نشست ابتدا گزارش مختصری از نمایشگاه روسیه ارایه شد و سپس آقای میرکریمی
دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه به بازار روسیه و مشکلات آن پرداختند.
در ادامه، نمایندگان شرکت‌‌های نوآوران کاتالیست، نانونصب پارس، بسپار نانو بُن و
بن یاخته جمع بندی خود را از حضور در نمایشگاه مسکو ارایه کردند.

در نهایت پیشنهاد ایجاد یک دفتر در روسیه، هزینه‌ها، حمایت‌ها و موارد مرتبط مورد
بررسی قرار گرفت.