حمایت تشویقی از آموزش فناوری نانو به دانش آموزان

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌ها ترویجی فناوری نانو، این ستاد کلیه سازمان های آموزش و پرورش استان ها، سازمان آموزش و پرورش شهرستان ها، پژوهش‌سراها و مناطق شهر تهران که سمینار یا کارگاه آموزشی با موضوع فناوری نانو برگزار نمایند، را مورد حمایت تشویقی قرار می‌دهد.

 در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری ‌نانو از فعالیت‌ها ترویجی فناوری نانو، این ستاد کلیه سازمان های آموزش و پرورش استان ها، سازمان آموزش و پرورش شهرستان ها، پژوهش‌سراها و مناطق شهر تهران که سمینار یا کارگاه آموزشی با موضوع فناوری نانو برگزار نمایند، را مورد حمایت تشویقی قرار می‌دهد.

چرخه کار حمایت تشویقی به شرح ذیل است:
۱) تکمیل فرم درخواست استفاده از حمایت تشویقی (ضروری)
۲) برگزاری سمینار یا دوره آموزشی بر مبنای دستورالعمل اجرایی
۳) ارایه گزارش مکتوب از روند برگزاری سمینار و ارایه به ناظر
۴) پرداخت هزینه حمایت تشویقی بر مبنای ارزیابی انجام شده.

جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن [tel-باشگاه نانو] تماس حاصل فرمایید.