حمایت های تشویقی فناوری نانو آبان ماه ۱۳۸۶ (بخش دوم)

در آبان ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۵۸ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۴ مورد مردود، ۸ مورد ناقص و ۴۶ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

در آبان ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۵۸ مورد از درخواست‌های دریافت
حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۴ مورد مردود، ۸ مورد ناقص و
۴۶ مورد قابل
قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک
ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@irannano.org می باشند.
 

پایان نامه کارشناسی ارشد
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته نوع درخواست
۱ آزاد واحد قم سیده مریم بنی
هاشمیان
دکتر حسن حاج
قاسم
فیزیک ۱ – ۳
۲ آزاد واحد قم طیبه کریمی دکتر بهرام
خوشنویسان
فیزیک ۱ – ۳
۳ اراک نیما نادری دکتر غلامرضا
نبیونی
فیزیک ۲ – ۳
۴ اصفهان حسین مسعودی دکتر مرتضی مظفری فیزیک ۱ – ۳
۵ پژوهشگاه مواد و
انرژی
امیرمسعود اعرابی دکتر فتح الله
مضطرزاده
مواد ۲ – ۳
۶ تربیت مدرس الهه معتمدی سده دکتر محمد زمان
کسایی
شیمی ۱- ۳
۷ تربیت مدرس بابک پروین دکتر رسول ملک فر فیزیک ۱و۲- ۳
۸ تربیت مدرس سپهر واشقانی
فراهانی
دکتر رسول ملک فر فیزیک ۲ – ۳
۹ تربیت مدرس سعید عربگری دکتر رسول ملک فر فیزیک ۲ – ۳
۱۰ تربیت مدرس سیدهامان هدایت
مفیدی
دکتر علیرضا صبور
روح اقدم
مواد ۱ – ۳
۱۱ تربیت مدرس میثم عبدالکریمی
مه آبادی
دکتر مهرداد
منطقیان
مهندسی شیمی ۱ – ۳
۱۲ تربیت معلم
سبزوار
علی بخشایشی دکتر حسین مرادی فیزیک ۱و۲- ۳
۱۳ تهران امین یوردخانی دکتر سید علی
سیدابراهیمی
مواد ۱ – ۳
۱۴ تهران سیداحمد موسوی دکتر سیدفرشید
کاشانی بزرگ
مواد ۱ – ۳
۱۵ تهران فریاد بیگدلی دکتر سعیدرضا
الله کرم
مواد ۱ – ۳
۱۶ شیراز سیدعبداله حسینی دکتر حبیب دانش
منش
مواد ۱ – ۳
۱۷ صنعتی اصفهان سارا کعبی فلاحیه
اصل
دکتر احمد ساعتچی مواد ۱ – ۳
۱۸ صنعتی اصفهان معصومه پاغنده دکتر احمد منشی مواد ۱ – ۳
۱۹ صنعتی امیرکبیر سعید تمیمی دکتر مصطفی
کتابچی
معدن ۱ – ۳
۲۰ صنعتی امیرکبیر ایمان فرح بخش دکتر سیدهادی
طبائیان
مواد ۱و۲- ۳
۲۱ صنعتی امیرکبیر محمد احمدی
دریاکناری
دکتر سیدهادی
طبائیان
مواد ۱ – ۳
۲۲ صنعتی شریف سجاد طلاعی مزرعه دکتر سیدمحمد
مهدوی
فیزیک ۲ – ۳
۲۳ صنعتی شریف شیما رحمان سرشت دکتر نیما تقوی
نیا
فیزیک ۱ – ۳
۲۴ صنعتی شریف نفیسه شریفی دکتر نیما تقوی
نیا
فیزیک ۲ – ۳
۲۵ صنعتی شریف محمدمهدی
کلانتریان
دکتر زیارتعلی
نعمتی
مواد ۲ – ۳
۲۶ صنعتی مالک اشتر چنگیز وطن خواه دکتر محمد حسن
یوسفی
الکترواپتیک ۱ – ۳
۲۷ علم و صنعت سیما میرزایی دکتر علی بیت
الهی
مواد ۱ – ۳
۲۸ علم و صنعت کیوان میرزایی
فشالمی
دکتر محمد
شاهمیری
مواد ۲ – ۳
۲۹ علم و صنعت مقداد پالیزدار دکتر  علیرضا
میرحبیبی
مواد ۲ – ۳
۳۰ علم و صنعت هادی آتش خویی دکتر علی بیت
الهی
مواد ۱ – ۳
۳۱ کاشان زهراسادات نقوی دکتر بهرام
خوشنویسان
فیزیک ۱ – ۳
۳۲ مازندران مونا امیرصادقی دکتر علی بهاری
پنبه چوله
فیزیک ۱ –
۳
۱-۳: عدد ۱ منظور مرحله اول پایان‌نامه
یا پروپوزال و عدد ۳ منظور سطح تعیین شده جهت دریافت حمایت می‌باشد.

برگشت به بالای صفحه ^

پایان نامه دکتری
ردیف دانشگاه دانشجو استاد راهنما رشته نوع درخواست
۱ تربیت مدرس فرنوش اسمعیلی
فرد
دکتر محمدکاظم
مروج فرشی
برق ۱ – ۳
۲ تربیت مدرس مجید ابن علی
حیدری
دکتر محمدکاظم
مروج فرشی
برق ۱ – ۳
۳ تربیت مدرس محمد سروش دکتر محمدکاظم
مروج فرشی
برق ۱ – ۳
۴ تهران روح الله رضایی دکتر سیدمحمود
حسینی
مهندسی کشاورزی ۱ – ۲
۱-۳: عدد ۱ منظور مرحله اول پایان‌نامه
یا پروپوزال و عدد ۳ منظور سطح تعیین شده جهت دریافت حمایت می‌باشد.

برگشت به بالای صفحه ^

  مقالات
ISI
ردیف دانشگاه نام و نام
خانوادگی
عنوان مقاله
۱ اصفهان مرتضی مظفری Preparation and magneto-optical properties of
BiY2Fe5O12 …
۲ تهران هادی سوالونی On the residual stress developed in the …
۳ خواجه نصیرالدین
طوسی
محمدرضا دشت
بیاضی
statistical modeling of the mechanical alloying …
۴ خواجه نصیرالدین
طوسی
محمدرضا دشت
بیاضی
artificial neural network modeling of mechanical
۵ سازمان انرژی
اتمی
مرتضی ساسانی
قمصری
High transparent Sol-gel Derived …
۶ سازمان انرژی
اتمی
مرتضی ساسانی
قمصری
The influence of hydrazine on the
photoconductivity …
۷ صنعتی شریف حمید عبدلی study of the densification of a nanostructured
composite powder …

برگشت به بالای صفحه ^

طرح درس
دانشگاه نام و نام
خانوادگی
عنوان درس
خواجه نصیرالدین
طوسی
سیدادریس فیض
آبادی
اصول و
ساختارهای تکنولوژی نانو(کارشناسی ارشد)
خواجه نصیرالدین
طوسی
سیدادریس فیض
آبادی
اصول و
ساختارهای تکنولوژی نانو(کارشناسی)
خواجه نصیرالدین
طوسی
سیدادریس فیض
آبادی
اصول و
ساختارهای تکنولوژی نانو(کارشناسی ارشد)

برگشت به بالای صفحه ^