واکسیناسیون درمانی سرطان

گروه IMAGNA (ژن‌درمانی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی)توسط اعضای موسسه غده‌شناسی تجربی دانشگاه فنی مونیخ، کلینیک پزشکی حیوانات کوچک در Ludwig-Maximilians- Universotat مونیخ، Bayer Schering Pharam AG (برلین)، chemicell GmbH (برلین)، و PlasmidFactory GmbH & Co. KG (بیله فیلد) تأسیس شده است تا از طریق فناوری Magnetofection در مطالعات بالینی در گربه‌ها با فیبروسارکوما مدارکی برای سودمندی واکسیناسیون توموردرمانی فراهم آورند.

گروه IMAGNA (ژن‌درمانی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی)توسط اعضای موسسه غده‌شناسی
تجربی دانشگاه فنی مونیخ، کلینیک پزشکی حیوانات کوچک در Ludwig-Maximilians-
Universotat مونیخ، Bayer Schering Pharam AG (برلین)، chemicell GmbH (برلین)، و
PlasmidFactory GmbH & Co. KG (بیله فیلد) تأسیس شده است تا از طریق فناوری
Magnetofection در مطالعات بالینی در گربه‌ها با فیبروسارکوما مدارکی برای سودمندی
واکسیناسیون توموردرمانی فراهم آورند.

این کنسرسیون توسط وزارت علوم و تحقیقات آلمان حمایت می شود.

درمان استاندارد برای فیبروسارکوما در گربه، جراحی و خارج کردن تومور می‌باشد. با
این حال در ۷۵ درصد موارد، تومور در عرض یک سال دوباره عود می کند. گروه تحقیقاتی
IMAGNA از فناوری Magnetofection استفاده نموده است تا قبل از عمل جراحی، ژن‌های
سیتوکین را به طور مستقیم به سوی تومور راهنمایی کند. ایده اصلی این است که شاید
سیتوکین بیان شده درون تومور موجب فعال شدن سیستم ایمنی بدن شده و سلول‌های سرطانی
را که پس از عمل جراحی درون بدن باقی می‌مانند، از بین ببرند.

نتایج اولیه نشان می‌دهد که ایمنی درمانی ضدسرطان با استفاده از Magnetofection
میزان بازگشت بیماری را در فیبروسارکوما گربه از ۷۵ درصد به ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.
مطالعات بیشتری جهت تأیید و توسعه این نتایج اولیه مورد نیاز می‌باشد تا در آینده
داروی مورد نظر ابتدا برای درمان‌های دامپزکشی توسعه یابد.

همکاران این گروه هر یک با تخصص‌های مختلفی از جمله دامپزشکی، واکسیناسیون ضدسرطان
درمانی، تولید DNA، انتقال و هدفگیری ژن، و تولید و تأیید داروها فعالیت دارند.