حمایت شرکت های چینی و انگلیسی از تحقیقات فناوری‌نانو

ICUK یک پروژه همکاری مشترک منحصر به فرد، متشکل از ۵ مؤسسه انگلیسی و بیش از بیست مؤسسه چینی است که برای اولین با رو با هدف مبادلات علمی و تحقیقی بین دو کشور شکل گرفته و قرار است مشوق بخشهای تجاری و دانشگاهی در تقویت بیشتر این همکاریهای مشترک با شد.

ICUK یک پروژه همکاری مشترک منحصر به فرد، متشکل از ۵ مؤسسه انگلیسی و بیش از بیست
مؤسسه چینی است که برای اولین با رو با هدف مبادلات علمی و تحقیقی بین دو کشور شکل
گرفته و قرار است مشوق بخشهای تجاری و دانشگاهی در تقویت بیشتر این همکاریهای مشترک
با شد.

همچنین قرار است ICUK از تحقیقات مشترک در زمینه‌های انرژی، آب و هوا و محیط زیست،
بیماریهای واگیر دار، زیست پزشکی و کشف دارو شامل داروهای سنتی چین، فناوری‌نانو و
علم مواد و فناوری فضا حمایت کند.

از دیگر اهداف آن تأمین سرمایه برای تعیین خط مشی تحقیقاتی و تجاری سازی مالکیت‌های
معنوی مشترک بین چین و انگلستان می‌با شد. این پروژه در واقع در ادامه همکاریهای
مشترک قبلی دانشگاههای دو کشور می باشد که در قالب برنامه‌های تحقیق و توسعه مشترک
انجام داده اند و به دلیل برخی مشکلات، به ندرت به مرحله تجاری سازی رسیده است.

گفتنی است علاوه بر سرمایه اختصاص یافته از سوی وزارت علوم چین، صند وق اختراعات و
آموزش عالی انگلستان (HEIF) نیز پنج میلیون پوند (تقریبا ً ۲/۱۰ میلیون دلار) در
این طرح که چند چند دانشگاه معروف انگلیس و از جمله دانشگاه سلطنتی لندن در آن حضور
دارند سرمایه گذاری نموده است.