برگزاری دوره پیشرفته تربیت نیروی انسانی متخصص درحوزه مالکیت فکری

به دنبال برگزاری دوره مقدماتی تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه مالکیت فکری برای مراکز پژوهشی و دانشگاهی فعال در حوزه نانو، دوره پیشرفته آموزشی در این زمینه از تاریخ ۲۶/۹/۸۶ تا ۲۹/۹/۸۶ برگزار شد.

به دنبال برگزاری دوره مقدماتی تربیت نیروی
انسانی متخصص در حوزه مالکیت فکری برای مراکز پژوهشی و دانشگاهی فعال در
حوزه نانو، دوره پیشرفته آموزشی در این زمینه از تاریخ ۲۶/۹/۸۶ تا ۲۹/۹/۸۶
برگزار شد. در این دوره که با حمایت واحد مالکیت فکری ستاد نانو برگزار شد
به سرفصل های اصلی ذیل پرداخته شد:

 الزامات و مراحل ثبت اختراع در اروپا
 ثبت اختراعات دارویی و بیوتکنولوژی
 اصول تدوین گزارش اختراع
 اهمیت اطلاعات پتنت
 مهارتهای جستجوی پتنت
 تحلیل اطلاعات پتنت
 پتنت در نظام بین المللی
 قوانین ایران در حقوق اختراع
 نقض حقوق مالکیت فکری و اقدامات لازم
 حقوق تملک اختراع
 حقوق اسرار تجاری
 قراردادهای امتیاز تکنولوژی

لازم به ذکر است که آخرین مرحله آموزش کارشناسان دفاتر مالکیت فکری مراکز
پژوهشی و دانشگاهی فعال در زمینه فناوری نانو با حضور اساتید خارجی در
اوایل بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.