ایجاد مرکز فناوری‌نانو در هند

دانشگاه کشاورزی تامیل نادو(TNUA) در هند به دنبال ایجاد یک مرکز فناوری‌نانو در این دانشگاه است.

دانشگاه کشاورزی تامیل نادو(TNUA) در هند به دنبال ایجاد یک مرکز فناوری‌نانو
در این دانشگاه است.

به گفته دکتر راماسوامی، معاون این دانشگاه، فناوری‌نانو به توسعه فناوری‌هایی
کمک می‌کند که می‌توانند انتشار آلاینده‌ها را کم کرده و با کاهش استفاده
از مواد خام، راه‌ و حل‌های اثربخش‌تر و سریع‌تری برای رفع آلودگی ارائه
‌کنند.

انتظار می‌رود که فناوری‌نانو نقش مهمی در تصفیه خاک‌های آلوده ایفا کند.
حذف فلزات سنگین بسیار پرهزینه است لذا لازم است فناوری‌هایی توسعه یابند
که از نظر هزینه اثربخش باشند. به گفته وی هند بیشترین میزان مرگ‌های زودرس
را به خاطر آلودگی هوا دارد. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی این
کشور در طی دو دهه گذشته ۵/۲ برابر افزایش یافته است. همزمان آلودگی ناشی
از خودروه‌ها ۸ بر ابر و آلودگی صنعتی نیز ۴ برابر افزایش یافته است.