برگزاری جلسات دفاعیه پایان‌نامه های فناوری نانو در دانشگاه کاشان

دو جلسه دفاعیه پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوعات نانوسیم ها و مواد نانوحفره ای، و نانو فیزیک در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۶ در دانشگاه کاشان برگزار می شود.


دو جلسه دفاعیه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوعات ” نانوسیم ها و مواد نانوحفره ای” و ” نانو فیزیک” در تاریخ ۱۵/۱۱/۸۶ در دانشگاه کاشان برگزار می شود

عنوان پایان نامه:  بررسی اثر شکل پالس و PH در ساخت الکتروشیمیایی نانوسیم های کبالت در آلومینای حفره دار
موضوع :  نانوسیم ها و مواد نانوحفره ای
دانشجو: سلیم عرفانی فام
استاد راهنما: دکتر عبدالعلی رمضانی rmzn@kashanu.ac.ir
استاد مشاور: دکتر محمد الماسی almac@kashanu.ac.ir
زمان دفاع: ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۶
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/ علوم و فناوری نانو
گرایش: نانو فیزیک
دانشکده: پژوهشکده علوم و فناوری نانو
دانشگاه: کاشان

 
 
عنوان پایان نامه:  ساخت آرایه های  منظم نانوحفرههای آلومینا با مخلوط اسیدهای سولفوریک و اکسالیک
موضوع : نانو فیزیک
دانشجو: مونس رحماندوست
استاد راهنما: دکتر محمد الماسی almac@kashanu.ac.ir
استاد مشاور: دکتر عبدالعلی رمضانی rmzn@kashanu.ac.ir
زمان دفاع: ۱۵ بهمن ماه ۱۳۸۶
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/ علوم و فناوری نانو
گرایش: نانو فیزیک
دانشکده: پژوهشکده علوم و فناوری نانو
دانشگاه: کاشان