فراخوان شناسنامه دار نمودن یافته های پژوهشی

کارگروه تجاری‌سازی فناوری نانو به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی از پژوهش‌های موجود، شناسایی افراد فناور، شناسایی پتانسیل های کشور، جلوگیری از موازی کاری و کمک به تجاری‌سازی پژوهش‌های دارای پتانسیل، اقدام به شناسنامه‌دار نمودن آنها جهت تجاری‌شدن این پژوهش‌ها نموده است.

 کارگروه توسعه فناوری و تولید حلقه پیوند بین تحقیقات کاربردی، صنعت و بازار است. تشکیل این کارگروه با توجه به این ضرورت که در چرخه «تحقیق تا تولید» به یک «حلقه واسط» نیاز می‌باشد صورت گرفته است. البته کارآمدی این کارگروه مستلزم انجام تحقیقات هدفمند توسط واحدهای تحقیق و توسعه می باشد.

این کارگروه در اولین قدم در بحث تجاری سازی به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی از پژوهش ‌های موجود، شناسایی افراد فناور، شناسایی پتانسیلهای موجود در کشور، جلوگیری از موازی کاری و کمک به تجاری‌سازی پژوهش ‌های دارای پتانسیل، اقدام به شناسنامه‌دار نمودن آنها نموده که امید است گامی مؤثر در جهت تجاری‌شدن این پژوهش ‌ها برداشته شود.

اهداف شناسنامه دار کردن یافته های پژوهشی نانو

مهمترین اهدافی که کارگروه از شناسنامه‌دار کردن پژوهش ‌ها دنبال می‌نمایند عبارتند از:

• فعالیت های انجام شده در کشور از چرخه تداوم دور نشود
• ایجاد ارتباط مؤثر بین عرضه‌کنندگان پژوهش و متقاضیان
• تأمین منابع مالی به منظور توسعه پژوهش از طریق مؤسسات سرمایه‌گذاری
• کمک به ایجاد هم افزایی بین پژوهش های همسو
• جلوگیری از موازی‌کاری
• کمک به تشخیص و حمایت فرصت های توسعه پژوهش در داخل کشور
• ایجاد بانک اطلاعات از پژوهش های موجود
– وظایف کارگروه در بحث تجاری‌سازی
• ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهشهای فناوری نانو
• مشاوره به مخترعترین، مبتکرین و مراکز تحقیقاتی در حوزه مالکیت فکری، مشاوره برای بازاریابی و روش‌های تجاری کردن تکنولوژی، مشاوره به سرمایه‌گذاران و واحدهای تولیدی و صنعتی برای استفاده از پژوهش ها
• جستجوی سرمایه‌گذار و یافتن شریک برای فناوری هایی که در مرحله ورود به بازار هستند.
• برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌هایی به منظور معرفی جمعی دستاوردهای پژوهشی به صورت عمومی یا تخصصی برای مخاطبینی از قبیل صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، کارآفرینان و بازرگانان
• برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای آشنایی مخاطبین با فرآیند تجاری‌سازی
• کمک به نوشتن طرح کسب و کار
• کمک‌های معنوی در جهت پیشبرد هرچه بهتر طرح‌ها
• کمک به معرفی هرچه بهتر طرح‌ها به منظور ارائه در نمایشگاه‌ها و مراکز مختلف
• معرفی فناوری ها از طریق نشریات تخصصی
• کمک به یافتن مشتری برای پژوهش ها
• و سایر اقداماتی که به تحقق و بهتر انجام شدن وظایف عنوان شده کمک می‌کند.
حوزه عمل کارگروه در بحث تجاری‌سازی بر حسب مخاطبین، به صورت زیر تعریف می‌شود.
• مخاطبین: دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها، مراکز طراحی و خدمات مهندسی، واحدهای تولیدی و صنعتی، محققین، مخترعین، کارآفرینان