برگزاری جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه کاشان

جلسه دفاعیه پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع نانوفیزیک در تاریخ نوزدهم اسفندماه سال جاری در دانشگاه کاشان برگزار می شود.

 جلسه دفاعیه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” نانوفیزیک ” در
تاریخ نوزدهم اسفندماه سال جاری در دانشگاه کاشان برگزار می شود.

عنوان پایان نامه: ساخت بلورهای نوری آلومینای نانو حفره دار دو بعدی به
روش آندیزاسیون سخت و بررسی خواص اپتیکی آن

موضوع : نانوفیزیک

دانشجو: محمد نور محمدی

استاد راهنما: دکتر عبدالعلی رمضانی

almac@kashanU.ac.ir

استاد مشاور: دکتر محمد الماسی

rmzn@kashanU.ac.ir

زمان دفاع: ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد/ فیزیک

گرایش: حالت جامد

دانشکده: علوم گروه فیزیک

دانشگاه: کاشان