سیاست گذاری تحقیقات فناوری نانو در حفظ و سلامتی محیط زیست

کمیته علوم ،مهندسی و فناوری نانو (NSET )، سند تشریحی برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو( NNI) را در مورد تعیین الویت پروژه های تحقیقاتی در مورد ایمنی و سلامت محیط (EHS) بر روی مواد و محصولات نانو منتشرکرده است.

کمیته علوم و مهندسی فناوری نانو(NSET) ، سند تشریحی برنامه پیشگامی ملی
فناوری نانو (NNI) را در مورد تعیین الویت پروژه های تحقیقاتی در مورد
ایمنی وسلامت محیط(EHS)، منتشر کرده است.

در سال ۲۰۰۶ دولت فدرال آمریکا هزینه ای بالغ بر ۶۴ میلیون دلار بروی ۲۴۶
پروژه تحقیقاتی EHS اختصاص داد. الویت بندی این پروژه ها بر اساس سرمایه
گذاری، تعین حوزه هایی که به تحقیق بیشتر نیاز دارند و همچنین تعیین
استراتژی برای حوزه های مشخص شده؛ میباشد.

به گفته دکتر کلیتون، رئیس دفتر ملی هماهنگی فناوری نانو پیشرفت در پروژه
های تحقیقاتی EHS ، نتیجه کوشش سیستماتیک و هماهنگ تیم تحقیقاتی به سرپرستی
NEHI بوده است که در نتیجه سازگاری نقش اعضای NNI با مسئولیتشان بوده است.