کنفرانس دانشجویی فناوری‌نانو در دانشگاه پیام‌نور میبد

کنفرانس دانشجویی نانو فناوری دانشگاه پیام نور میبد با موضوع علوم و فناوری نانو ۱۲ و ۱۳ اریبهشت ۸۷ در این دانشگاه برگزار می شود.

کنفرانس دانشجویی نانو فناوری دانشگاه پیام نور میبد با موضوع علوم و نانو فناوری ۱۲ و ۱۳ اریبهشت ۸۷ در این دانشگاه برگزار می شود.

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله ۲۵ فروردین ۸۷ است.

خلاصه مقالات به آدرس info@pnumaybod.ac.ir ارسال شود.

 توضیح: اطلاع رسانی همایش‌های داخلی در سایت ستاد به منزله تایید آنها نبوده و حمایت از همایش‌ها، طبق آیین نامه حمایت‌های تشویقی صورت می‌گیرد.