راه‌اندازی بخش رتبه‌بندی نهادهای مرتبط با فناوری‌نانو در سایت ستاد

پیرو برگزاری دومین جشنواره انتخاب برترینهای فناوری نانو در هفتم اسفند ماه ۱۳۸۶، بخش امتیازدهی و رتبه بندی نهادهای مرتبط با فناوری نانو در سایت ستاد راه اندازی شد.
در این بخش، امتیاز و رتبه افراد، موسسات پژوهشی، آزمایشگاه ها، رسانه ها و مراکز رشدی که در سال ۱۳۸۵ موفق به کسب دستاورد و یا انجام فعالیتی در زمینه فناوری نانو شده اند، قابل مشاهده است.

 پیرو برگزاری دومین جشنواره انتخاب برترینهای فناوری نانو در هفتم
اسفند ماه ۱۳۸۶، بخش امتیازدهی و رتبه بندی نهادهای مرتبط با فناوری نانو
در سایت ستاد راه اندازی شد.

در این بخش، امتیاز و رتبه افراد، موسسات پژوهشی، آزمایشگاه ها، رسانه ها و
مراکز رشدی که در سال ۱۳۸۵ موفق به کسب دستاورد و یا انجام فعالیتی در
زمینه فناوری نانو شده اند، قابل مشاهده است.

قابل ذکر است که جشنوراه برترینهای فناوری نانو به صورت سالیانه توسط ستاد
برگزار می گردد و در آن نهادهای مرتبط با این فناوری بر اساس فعالیتها و
دستاوردهای سال قبل، امتیازدهی و رتبه بندی می شوند.

جشنواره سوم، مهر ماه سال آینده برگزار خواهد شد. و مهلت ارسال مدارک برای
آن تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ است. لازم به توضیح است که در جشنواره
سوم فقط به دارک سال ۱۳۸۶ امتیاز تعلق می گیرد و نیاز به ارسال مدارک برای
فعالیتهایی که در قالب حمایتهای تشویقی ارزیابی می شوند نیست.