حمایت های تشویقی فناوری نانو در بهمن ماه ۱۳۸۶ (بخش دوم)

در بهمن ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۴۱ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۷ مورد مردود، ۲۵ مورد ناقص و ۱۰۹ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

 در بهمن ماه ۱۳۸۶، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در
راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۱۴۱ مورد از درخواست‌های
دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۷ مورد مردود،
۲۵ مورد ناقص و ۱۰۹ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:
۵۳ مورد
پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۱۹
مورد پایان‌نامه دکتری

۳۱ مورد مقاله ISI

۲ مورد شرکت در کنگره
۱ مورد چاپ کتاب
۳ ثبت اختراع

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام
می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک
ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی
hrdc@nano.ir
می باشند.