سمینار آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه اصفهان

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی، سمینار عمومی آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه اصفهان برگزار می شود

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فنا وری نانو از
سمینارها و دوره های آموزشی تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی،
سمینار عمومی آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه اصفهان برگزار
می شود، در ذیل ریز برنامه های دور ه آورده شده است:

ردیف مشخصات سخنران سمت موضوع سخنرانی
۱ آقای حمید­رضا دستجرد کارشناس ارشد بیو­تکنولوژی _مدیر عامل شرکت زیست فناور آپادانا نانو­مواد و ذرات بنیادین
۲ آقای کامران قائدی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نانو­پزشکی، نانوبیوتکنولوژی و دارورسانی
۳ آقای محمد فضیلتی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان کاربرد فناوری نانو در صنایع مختلف
۴ آقای افشین احمد­آبادی عضو هیئت علمی  دانشگاه اصفهان کاربرد فناوری نانو در صنایع مختلف
۵ آقای حسن­شاهی دانشجوی دکترای دانشگاه اصفهان نانو­بیو­تکنولوژی

مدت زمان برگزاری: از ساعت ۸ الی ۱۹

تاریخ برگزاری سمینار: ۲۰/۲/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و هماهنگی
های لازم با شماره ۷۹۳۲۴۸۵_ ۰۳۱۱ خانم عابدی تماس حاصل فرمائید.
سایر دانشگاه ها، برای برگزاری سمینارهای تخصصی و عمومی و
استفاده از حمایت های ستاد
این صفحه را ببینند.