سمینارآشنایی با فناوری نانو در دانشگاه صنعتی اصفهان

در راستای حمایت‌های تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینارهای تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی، سمینار عمومی آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود.

New Page 1

در راستای حمایت های تشویقی ستاد ویژه توسعه فن وری
نانو از سمینارهای تخصصی و عمومی در حوزه دانشجویی، سمینار عمومی آشنایی با
فناوری نانو در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود، در ذیل ریز برنامه های
سمینار آورده شده است:

ردیف

مشخصات سخنران

سمت

موضوع سخنرانی

۱

آقای مهندس حمید رضا دستجرد

کارشناس ارشد بیو تکنولوژی، مدیرعامل شرکت
زیست فناور آپادانا

آشنایی با فناوری نانو، ابزارها و ذرات
بنیادین

۲

آقای دکتر حسن شاهی

دکترای میکرو بیولوژی

نانوبیوتکنولوژی

۳

آقای دکتر محمد فضیلتی

دکترای بیو شیمی و عضو هیئت دانشگاه صنعتی
اصفهان 

کاربرد فناوری نانو در محیط زیست، نساجی و
کشاورزی

۴

آقای مهندس حسن پزشکی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

کاربرد  فناوری نانو در صنعت

  • مدت زمان برگزاری سمینار: ۸
    الی ۱۷

  • تاریخ برگزرای سمینار: ۳/۳/۸۷

در ضمن در صورت تمایل برای شرکت در سمینار آموزشی و
هماهنگی های لازم با شماره ۰۹۱۳۳۰۲۰۴۷۳ آقای دستجرد تماس حاصل فرمائید.