طرح حمایت از مراکز رشد واحدهای فناوری

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو با هدف رشد واحدهای فناوری و مهندسی نوپا اقدام به تدوین طرح حمایت از مراکز رشد واحدهای فناوری نموده است.


ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با هدف رشد واحدهای فناوری و مهندسی نوپا اقدام به تدوین طرح حمایت از مراکز رشد واحدهای فناوری نموده است.

این طرح بر محور ارایه خدمات مختلف به واحدهای فناوری نوپا، از طریق مراکز رشد متمرکز است. مراکز رشد واحدهای فناوری بر اساس جذب هسته‌ها، گروه‌ها و شرکت‌های نانویی مورد حمایت و تشویق قرار خواهند گرفت و بر اساس توانمندی‌ها رتبه‌بندی می‌گردند. مراکز برتر در این رتبه‌بندی نیز هر ساله در جشنواره برترین‌های نانو مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

مراکز رشد برای بهره مندی از این حمایت، گزارشی از وضعیت شرکتها و هسته های نانویی مستقر در آن مرکز را به ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ارائه نمایند و فردی را به عنوان رابط با ستاد معرفی نمایند.