برگزاری نشست مدیریت ریسک در انگلیس

یکی از مسایلی که در زمینه تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر فناوری نانو وجود دارد چگونگی ایجاد اعتماد عمومی و توجه به الزامات قانونی این فناوری است. در همین راستا، موسسه فناوری نانوی انگلستان در حال برگزاری یک نشست مهم است.

یکی از مسایلی که در زمینه تجاریسازی محصولات مبتنی بر فناوری نانو وجود دارد چگونگی ایجاد اعتماد عمومی و توجه به الزامات قانونی این فناوری است. در همین راستا، موسسه فناوری نانوی انگلستان در حال برگزاری یک نشست مهم است.
توسعهی پایدار هر فناوری جدید نیازمند شناسایی ریسکهای آن برای سلامت و اثرات زیستمحیطی حاصله، است. در این راستا باید از اطلاعات علمی و تجربیات گذشته بهره گرفته شود.
تصورات منفی عمومی و کمبود اعتماد مصرفکنندگان در این زمینه، حمایت از فناوری نانو را در انگلستان تضعیف خواهد کرد. علاوه بر این، ایجاد یک چارچوب قانونی نامناسب میتواند موانع بزرگی در برابر شرکتهای نانویی انگلیسی به وجود آورد و رقابت در بین آنها را کاهش دهد.
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تنها اشخاصی نیستند که مایل به بحث در زمینه ریسکهای فناوری نانو هستند. ورود محصولات نانویی به بازار مشکلاتی را برای شرکتهای بیمه ایجاد خواهد کرد. با توجه به کم بودن اطلاعات در دسترس و رشد سریع دادهها در زمینهی فناوری نانو، این شرکتها برای ارزیابی میزان ریسک این فناوری با مشکلات فزایندهای روبرو هستند.
موسسه فناوری نانو برای بحث و گفتگو درباره این مشکلات در حال برگزاری نشستی مهم به نام «مدیریت ریسک برای کسب وکارهای فناورینانو» است. در این نشست روشهای مدیریت ریسک برای اشخاصِ درگیر در تحقیق و توسعه فناوری نانو ارایه می شوند.
موضوعات اصلی مورد بحث در این نشست عبارتند از:
• جلب اعتماد مشتری
• جستجوی حوزههایی که در آنها ساختار قانونی انگلستان با نانومواد تطابق مناسبی دارد و
• مروری بر سیستمِ NanoMark Certification System در تایوان که برای ایجاد اعتماد مشتریان نسبت به محصولات نانویی طراحی شده است.