حمایت انیاک از طرح‌های تحقیقاتی در حوزه نانو الکترونیک

بنیاد فناوری اروپا در نانوالکترونیک یا انیاک (ENIAC) در هشتم ماه می فراخوانی برای ارایه‌ی پیشنهادات، ارایه کرده است.

بنیاد فناوری اروپا در نانوالکترونیک یا انیاک (ENIAC) در هشتم ماه می فراخوانی
برای ارایه‌ی پیشنهادات، ارایه کرده است.

این بنیاد قصد دارد تا همکاری‌های راهبردی در حوزه‌ی توسعه‌ی فناوری‌های More Moore
و More than Moore در نانوالکترونیک را در بین شرکت‌های صنعتی و سازمان‌های
تحقیقاتی تقویت کند.

برای ایجاد این همکاری، انیاک بودجه‌ای به میزان ۳۲ میلیون یورو برای پیشنهادات
ارایه ‌شده اختصاص داده و کشورهای عضو آن نیز بودجه‌های اضافی در نظر گرفته‌اند که
عبارتند از: ۱۵ میلیون یورو از طرف آلمان، ۱۰ میلیون یورو از طرف هر کدام از
کشورهای هلند و ایتالیا و ۸ میلیون یورو از طرف فرانسه. سایر کشورها بودجه کمتری
برای این امر اختصاص داده‌اند. بودجه‌ی نهایی به کیفیت پیشنهاداتِ دریافتی بستگی
دارد.

برای اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی http://www.eniac.eu مراجعه شود.