پذیرش نخستین پروژه‌ی سرمایه‌گذاری از سوی ستاد فناوری نانوی روسیه

بهتازگی نخستین پروژه سرمایه‌گذاری از سوی هیات نظارتِ ستاد فناوری نانوی روسیه (RCNT) پذیرفته شده است. در این پروژه ابزارهای نوری شبه‌کروی از طریق نانوموقعیت‌دهنده‌های منحصر به فرد تولید می‌شوند.

بهتازگی نخستین پروژه سرمایه‌گذاری از سوی هیات نظارتِ ستاد فناوری نانوی روسیه (RCNT)
پذیرفته شده است. در این پروژه ابزارهای نوری شبه‌کروی از طریق نانوموقعیت‌دهنده‌های
منحصر به فرد تولید می‌شوند.

ایده‌ی اصلی این کار تولید اتوماتیک صنعتی ابزارهای نوری شبه‌کروی است. برنامه‌ی
زمانی برای پیاده‌سازی این پروژه عبارت است از:

۲۰۰۸-۲۰۱۰: نخستین ابزارهای ماشینی دقیق با دقتی در حدود ۱۰ نانومتر. تولید با حجم
پایین؛ تشریح خطرات اصلی فناوری

۲۰۱۰-۲۰۱۲: تولید صنعتی ابزارهای نوری شبه‌کروی

انتظار می‌رود میزان سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۱۰ حدود ۶۶/۸ میلیون یورو باشد (پیش‌بینی
می‌شود که هزینه‌های پروژه تا این سال به ۱۳ میلیون یورو برسد). ارزیابی موارد
مربوطه توسط یک شرکت جدید که RCNT ۵۰درصد از سهام آن را داراست، انجام می‌پذیرد.