توجه نمایندگان مجلس آمریکا به توسعه فناوری‌نانو

لایحه پیشنهادی یکی از سناتورهای مجلس آمریکا برای تخصیص منابع مالی برای تحقیقات فناوری‌نانو، ایجاد یک پایگاه داده عمومی از پروژه‌های تامین مالی شده در حوزه‌هایی مانند محیط زیست، آموزش و نانوساخت را تایید می‌کند.

لایحه پیشنهادی یکی از سناتورهای مجلس آمریکا برای تخصیص منابع مالی برای تحقیقات
فناوری‌نانو، ایجاد یک پایگاه داده عمومی از پروژه‌های تامین مالی شده در حوزه‌هایی
مانند محیط زیست، آموزش و نانوساخت را تایید می‌کند.

قبل از لایحه پیشنهادی این نماینده، قانون تجدیدنظر در پیشگامی ملی فناوری‌نانو،
مصوب سال ۲۰۰۸ نیز به پیشگامی ملی فناوری‌نانو این اجازه را داده است.

هدف این لایحه، اولویت‌بندی بهتر فعالیت‌های تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌نانو
است. بر اساس این لایحه، پانل مشاوره‌ای ملی فناوری‌نانو، مجموعه مستقلی از
کمیته‌های مشاوره‌ای موجود، که مسوول پیشنهاد دادن میزان منابع مناسب برای
برنامه‌های تحقیقاتی در حوزه ایمنی، سلامت و زیست‌محیطی است، ایجاد‌می‌شود.