انتشار اولین استاندارد ایزو در حوزه فناوری‌نانو

اولین استاندارد کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC 229) با عنوان ترمینولوژی و تعاریف برای Nano-object (نانوذرات، نانوالیاف و نانوصفحات) منتشر شد. این استاندارد که از نوع استانداردهای تعاریف و واژه‌ها است توسط کارگروه اول این کمیته تدوین و منتشر شده است.

اولین استاندارد کمیته بین‌المللی استانداردسازی فناوری نانو (ISO/TC 229) با عنوان
ترمینولوژی و تعاریف برای Nano-object (نانوذرات، نانوالیاف و نانوصفحات) منتشر شد.

این استاندارد که از نوع استانداردهای تعاریف و واژه‌ها است توسط کارگروه اول این
کمیته تدوین و منتشر شده است. در این سند استاندارد (ISO/TS 27687:2008) تعاریف
مربوط به نانوذرات، نانولوله‌ها، نانومیله‌ها، نانوالیاف، نانوصفحات (نانولایه‌ها)،
نقاط کوانتومی، کلوخه شدن و … آمده‌است. این استاندارد با رهبری انگلستان انجام
شده و به تصویب ۳۰ کشور عضو فعال این کمیته رسیده است. تا کنون هیچ‌گونه تعاریف
واحد بین‌المللی در مورد نانومواد موجود نبود و با انتشار این سند تعاریف واحد
بین‌المللی در مورد بعضی از نانومواد مشخص شده و این امر سبب سهولت در زمینه
ارتباطات تجاری و علمی جهانی خواهدشد.