گزارش عملکرد حمایت‌های تشویقی سال ۱۳۸۶

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در راستای ارتقاء سطح علمی کشور در زمینه فناوری‌نانو در عرصه‌های بین‌المللی، به منظور تقویت انگیزه فعالیت در این عرصه و اجرای برنامه ۵۰ سند راهبرد آینده، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در این زمینه را مورد حمایت تشویقی قرار می‌دهد.

ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو در راستای ارتقاء سطح علمی کشور در زمینه فناوری‌نانو
در عرصه‌های بین‌المللی، به منظور تقویت انگیزه فعالیت در این عرصه و اجرای برنامه
۵۰ سند راهبرد آینده، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در این زمینه را مورد حمایت
تشویقی قرار می‌دهد. با توجه به فعالیت‌های انجام شده گزارشی از عملکرد حمایت‌های
تشویقی انجام شده در سال ۱۳۸۶ تهیه گردیده است.

در این گزارش ابتدا آماری از پذیرفته‌شدگان، شامل تعداد موارد پذیرفته شده و
نمودارهای آن آورده می‌شود. در بخش دیگری از گزارش نیز تحلیل‌هایی از مبالغ پرداخت
شده و نحوۀ توزیع مبالغ بین مراکز مختلف آمده است. در انتها نیز مشخصات تمامی مدارک
پذیرفته شده با ذکر نام محقق و عنوان فعالیت، به تفکیک دانشگاه‌های مختلف آمده است.