حمایت های ستاد در شهریورماه ۱۳۸۷ (بخش دوم)

درشهریور ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۶۴ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۰مورد مردود، ۵ مورد ناقص و ۴۹مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

 درشهریور ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۶۴ مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد ۱۰مورد مردود، ۵ مورد ناقص و ۴۹مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر هستند:

۲۴ مورد پایان نامه کارشناسی ارشد
۹ مورد پایان نامه دکتری
۱۰ مورد مقالهISI
6 مورد شرکت در کنگره خارج از کشور

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود، برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر بانک ملی) به آدرس اینترنتی hrdc@nano.ir هستند.