پیش‌بینی بازار نقاط کوانتومی

بر اساس گزارش جدیدی که انتشارات الکترونیک آن را منتشر کرده است، ارزش بازار نقاط کوانتومی در سال ۲۰۰۸ حدود ۶/۲۸ میلیون دلار بود که برآورد می‌شود در طی ۵ سال آینده با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۷/۹۰ درصد، تا سال ۲۰۱۳، به بیش از۷۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.

نقاط کوانتومی که در سال‌های اخیر از حوزه نوظهور فناوری‌نانو مطرح شده است، در
آینده‌ای نزدیک سهم بزرگی از بازار مواد را به خود اختصاص خواهد داد.
نقاط‌کوانتومی در طبقه نانوکریستال‌ها جای می‌گیرند.

بر اساس گزارش جدیدی که انتشارات الکترونیک آن را منتشر کرده است، ارزش بازار
نقاط کوانتومی در سال ۲۰۰۸ حدود ۶/۲۸ میلیون دلار بود که برآورد می‌شود در طی ۵
سال آینده با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۷/۹۰ درصد، تا سال ۲۰۱۳، به بیش از۷۰۰
میلیون دلار افزایش یابد.

طبق این گزارش، بیشترین رشد بازار نقاط کوانتومی در حوزه اُپتیک‌ها، خواهد بود.
انتظار می‌رود که ارزش بازار این بخش تا سال ۲۰۱۰ به ۵۲ میلیون دلار افزایش
یافته و تا سال ۲۰۱۳ با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۸/۵۹ درصد به ۲۱۲ میلیون دلار
برسد.

سایر حوزه‌های با رشد سریع عبارتند از:

• الکترونیک با تولید نسل اول حافظه‌های مبتنی بر نقاط کوانتومی
• اُپتوالکترونیک با داشتن کاربردهای مختلف در نمایشگرها و لوازم نوری
• بخش انرژی از طریق ارتقای محصولات با استفاده از نقاط کوانتومی

نقاط کوانتومی کلوییدال مستقل در حال حاضر تنها بخش فعال در این حوزه است که
ارزش بازار محصولات آن در سال ۲۰۰۸ حدود ۶/۲۸ میلیون دلار بود که پیش‌بینی
می‌شود حجم بازار آن با نرخ رشد ترکیبی سالانه ۳۰ درصد تا سال ۲۰۱۳ به ۱۰۶
میلیون دلار افزایش یابد.

نقاط کوانتومی در زمینه‌های علوم زیستی، تحقیقات صنعتی و دانشگاهی کاربرد دارد.
کاربردهای فعلی و آتی نقاط کوانتومی، بازارهای و صنایع مختلف از زیست‌شناسی
گرفته تا ادوات نوری را تحت تاثیر قرار خواهد داد.