انتصاب ریاست جدید ستاد فناوری‌نانوی روسیه

رییس‌جمهور روسیه طی حکمی ، آناتولی چامبیس، مدیر سابق شرکت Unified Energy Systems را به عنوان رییس جدید ستاد فناوری‌نانوی این کشور منصوب کرد.

رییس‌جمهور روسیه طی حکمی ، آناتولی چامبیس، مدیر سابق شرکت Unified Energy
Systems را به عنوان رییس جدید ستاد فناوری‌نانوی این کشور منصوب کرد.

انتظار می رود که با انتصاب چامبیس ۵۳ ساله، تحولات اساسی در ستاد فناوری‌نانوی
روسیه ایجاد شود و تحقیقات فناوری‌نانو، که دولت‌مردان کرملین آن را به عنوان
یکی از عوامل اصلی کاهش وابستگی روسیه به منابع انرژی فسیلی می‌دانند، ارتقا
پیدا کند.

چامبیس بعد از انتصاب خود، خاطرنشان کرده است که باید سهم روسیه از بازار جهانی
محصولات فناوری‌نانو تا سال ۲۰۱۵ به ۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد. رسالت ستاد
فناوری‌نانوی روسیه و هدف اصلی آن تضمین پیشگامی روسیه در بازار فناوری‌نانو
است. به گفته چامبیس تا سال ۲۰۱۵ سهم بازار محصولات مبتنی بر فناوری‌نانوی
روسیه باید مساوی با درآمدهای حاصل از فروش محصولات شرکت‌های وابسته به انرژی
در این کشور باشد.

چامیبیس عضو هیات نظارتی ستاد وکمیسیون دولتی در نوآوری و فناوری‌های نوین است.
وی از طراحان اصلی انتقال اقتصاد روسیه به سمت اقتصاد سرمایه‌داری است. وی
طرفدار بازار آزاد بوده و به شدت مخالف دخالت دولت در اقتصاد است.