تلاش اروپا برای طراحی نقشه راه نانوفتونیک

شبکه اروپایی تعالی نانوفتونیک (PhOREMOST)، یافته‌های خود را در زمینه نانوفتونیک در قالب «نقشه راه نانوفتونیک‌های نوظهور» منتشرکرده است. این شبکه متشکل از ۳۴ سازمان و بیش از ۳۰۰ محقق است.

شبکه اروپایی تعالی نانوفتونیک (PhOREMOST)، یافته‌های خود را در زمینه
نانوفتونیک در قالب «نقشه راه نانوفتونیک‌های نوظهور» منتشرکرده است. این شبکه
متشکل از ۳۴ سازمان و بیش از ۳۰۰ محقق است.

هدف از تدوین این نقشه‌راه، شناسایی چالش‌های فناورانه و علمی در این حوزه است.
به گفته گلکال بادنس، مدیر کارگروه تدوین این نقشه راه، هدف این گروه تمرکز بر
مفاهیم، ابزارها و فناوری‌های نوظهور در چارچوب برنامه سیاست‌های تحقیقاتی
راهبردی فتونیک قرن ۲۱ است.

یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز در تدوین این نقشه، افزایش سریع میزان
فعالیت‌های تحقیقاتی در این زمینه است. تمام موضوع‌های مطرح شده در این نقشه
راه تاثیر بالقوه زیادی در زمینه‌های انرژی، حسگرها و تولید نور ایفا خواهند
کرد.

در حال حاضر اروپا در بسیاری از زمینه‌های نانوفتونیک که در این نقشه راه مطرح
شده‌اند، در دنیا پیشگام است. برخی از اهداف این نقشه راه عبارتند از:

۱ – کمک به حفظ جایگاه اروپا در زمینه کاربردهای مختلف نانوفتونیک‌ها

۲ – ارتقای همکاری‌ها بین دانشگاه و صنعت

۳ – توسعه منابع و فناوری‌های نوظهور در این زمینه

گزارش ۱۰۰ صفحه‌ای این نقشه راه در سه بخش بیان مفاهیم، فناوری‌ها و ادوات
نوظهور، تنظیم شده است.