تبادل نظرعمومی در زمینه ایمنی کاریردهای فناوری‌نانو در غذا

سازمان ایمنی غذای اروپا (EFSA)، یک تبادل نظرعمومی در زمینه ایمنی کاربردهای علم و فناوری‌نانو در زمینه غذا و تغذیه آغاز کرده است. این ایده اولیه بر نانومواد مهندسی شده که می‌توانند در زنجیره مواد غذایی استفاده شوند، تمرکز دارد.

سازمان ایمنی غذای اروپا (EFSA)، یک تبادل نظرعمومی در زمینه ایمنی کاربردهای
علم و فناوری‌نانو در زمینه غذا و تغذیه آغاز کرده است. این ایده اولیه بر
نانومواد مهندسی شده که می‌توانند در زنجیره مواد غذایی استفاده شوند، تمرکز
دارد. رویکرد اصلی این ایده، ارزیابی ریسک در این زمینه است.

کمیسیون اروپا، با انجام این تحقیق به دنبال شناسایی این نکته است که آیا
رویکردهای فعلی ارزیابی ریسک می‌توانند به طور مناسب برای این فناوری جدید
استفاده شوند. بعد از پایان این تبادل نظر، کمیسیون اروپا شاخص‌‌های مناسب را
بررسی کرده، مقررات موجود را ارزیابی می‌کند و الزامات آتی EFSA را در این
زمینه تعیین می‌کند.

کمیته علمی EFSA که در آن تمام روسای پانل‌ها حضور دارند، مدیریت این پروژه را
بر عهده گرفته است. این کمیته را کارگروهی از متخصصان مربوطه یاری می‌کنند.

برخی از یافته‌های کلیدی این پروژه عبارتند از:

۱ – هم اکنون رویکردهای بین‌المللی موجود، برای ارزیابی ریسک نانومواد مهندسی
شده استفاده می‌شود

۲ – در حال حاضر امکان تخمین رضایت‌بخش داده‌های علمی در زمینه مواد غیر نانویی
و استفاده از آنها در ابعاد نانویی وجود ندارد. در نتیجه، هنگام ارزیابی ریسک
نانومواد، باید ارزیابی ریسک موردی انجام شود.

۳ – به خاطر ویژگی‌های خاص نانومواد مهندسی شده، این مواد ریسک‌های خاص خود را
دارند. اندازه تولید آنها امکان گردش سریع آنها در بدن انسان را فراهم می‌کند.

در رابطه با تعیین مشخصات، شناسایی و اندازه‌گیری نانومواد مهندسی شده در غذا و
تغذیه یا بدن انسان، ابهامات بسیاری وجود دارد. همچنین درباره جذب، توزیع، سوخت
و ساز و میزان سمیت آنها نیز اطلاعات کمی وجود دارد.