برگزاری دوره‌های آموزش فناوری‌نانو در مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف

دوره‌‌های آموزش فناوری‌نانو در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌گردند. دوره مقدماتی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۷ و ۱۵/۹/۱۳۸۷ و دوره پیشرفته در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ و ۲۲/۹/۱۳۸۷ و در۴ جلسه ۴ ساعته برگزار خواهد شد که متقاضیان می‌توانند زمان پیشنهادی خود را در فرم ثبت‌نام اعلام کنند. لازم به ذکر است که دوره ی پیشرفته به منزله‌‌ی ترم دوم از دوره‌ی ۸ ترمی مرکز است.

دوره‌‌های آموزش فناوری‌نانو در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌گردند. دوره مقدماتی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۷ و ۱۵/۹/۱۳۸۷ و دوره پیشرفته در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۷ و ۲۲/۹/۱۳۸۷ و در۴ جلسه ۴ ساعته برگزار خواهد شد که متقاضیان می‌توانند زمان پیشنهادی خود را در فرم ثبت‌نام اعلام کنند.لازم به ذکر است که دوره‌ی پیشرفته به منزله‌‌ی ترم دوم از دوره‌ی ۸ ترمی مرکز است.

دوره ها در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شوند. در صورتی که تعداد شرکت کنندگان از یک دانشگاه به حد نصاب برسد، دوره در همان محل برگزار می‌شود.

هزینه‌ی دوره‌ها برای سطوح مقدماتی و پیشرفته به نرتیب ۶۶۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ تومان است. دانشجویان از ۱۰% تخفیف برخوردار هستند.( هزینه‌ی دوره های مقدماتی و پیشرفته برای دانشجویان به ترتیب ۵۴۰۰۰ و ۷۲۰۰۰ تومان است).

برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه‌ی برگزاری این دوره ها و دسترسی به سرفصل مطالب دوره به سایت مرکز مطالعات به آدرس .www.techstudies.org مراجعه فرمایید.