حمایت های ستاد در دی ماه ۱۳۸۷ (بخش اول)

در دی ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۶مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را داوری کرده است که از این تعداد مورد۱۵ مردود، ۱۰ مورد ناقص و ۵۱ مورد قابل قبول بوده‌‌اند.

در دی ماه ۱۳۸۷، کارگروه منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای
حمایت‌های تشویقی از دستاوردهای افراد، ۷۶مورد از درخواست‌های دریافت حمایت را
داوری کرده است که از این تعداد ۱۵مورد مردود، ۱۰ مورد ناقص و ۵۱ مورد
قابل
قبول
بوده‌‌اند.

مدارک قابل قبول شامل موارد زیر می‌باشند:

۳۷ مورد پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

۶ مورد پایان نامه دکتری
۴ مورد مقاله ISI

۳ مورد شرکت در کنگره های خارج از کشور
۱ مورد چاپ کتاب

نتایج سایر موارد نیز پس از داوری از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.

افرادی که اسامی آنان از طریق این سایت به عنوان افراد پذیرفته شده اعلام می‌شود،
برای دریافت حمایت خود ملزم به ارسال شماره حساب شخصی سیبای بانک ملی (عابر
بانک ملی) به آدرس اینترنتی
hrdc@nano.ir می باشند.