برگزاری سمینار آموزشی استانداردسازی در فناوری نانو

کمیته استانداردهای فناوری نانو ایران قصد دارد به منظور آشنایی شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال کشور در فناوری نانو با مبحث استانداردسازی و به منظور جلب همکاری آنها در حوزه استانداردسازی، سمینار آموزشی یک روزه‌ای را در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۷ با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت برگزار کند.

مبحث استانداردهای نانومواد و محصولات فناوری نانو یکی از چالش‌های مهم جهانی در تجاری‌سازی محصولات نانو است که کشورهای پیشرو در فناوری نانو سرمایه‌گذاری خوبی در این حوزه انجام داده‌اند و در حال تدوین استانداردهای مورد نیاز خود هستند و همچنین سازمان بین‌المللی استانداردسازی(ایزو) در حال تدوین استانداردهای بین‌المللی فناوری نانو است.
کمیته استانداردهای فناوری نانو ایران قصد دارد به منظور آشنایی شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی فعال کشور در فناوری نانو با مبحث استانداردسازی و به منظور جلب همکاری آنها در حوزه استانداردسازی، سمینار آموزشی یک روزه‌ای را در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۷ با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت برگزار کند.
عناوین مطالبی که در این سمینار ارائه خواهد شد شامل موارد زیر است:

فعالیت‌ها و برنامه‌های کمیته استانداردهای فناوری نانو ایران
روش‌های تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی
وضعیت فعلی استانداردسازی فناوری نانو در جهان

چگونگی همکاری شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی در تدوین استانداردهای مورد نیاز

فعالیت‌های وزارت بهداشت در حوزه استانداردهای ایمنی
چگونگی بررسی مقیاس نانو محصولات و نانومواد تولید داخل در واحد بررسی مقیاس شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو