ارتقای سطح تعیین مشخصات در مطالعات سم‌شناسی فناوری‌نانو

پیشگامی MINChar به دنبال تکمیل فعالیت‌های سایر سازمان‌های مربوطه، از طریق تشویق پذیرش حداقل مجموعه پارامترهای تعیین مشخصات در مطالعات سم‌شناسی نانومواد است.

MINChar، پیشگامی جامعه برای بهبود سطح تعیین مشخصات در مطالعات سم‌شناسی فناوری نانو است. هدف این پیشگامی تکمیل فعالیت‌های سایر سازمان‌های مربوطه، از طریق تشویق پذیرش حداقل مجموعه پارامترهای تعیین مشخصات در مطالعات سم‌شناسی نانومواد است. سم‌شناسی از موانع اصلی برای تفسیر و مقایسه مطالعات مربوط به سم‌شناسی زیست محیطی و انسانی نانومواد مهندسی شده است.

این پیشگامی حاصل تبادل‌نظرهای محققان مختلف در صنعت، دانشگاه و دولت در ماه‌های اخیر بوده و دارای دو هدف اصلی است:
• ارائه پیشنهادهای تعیین مشخصات مواد برای مطالعات سم‌شناسی فناورینانو؛ و
• توسعه برنامه عملیاتی برای تشویق پذیرش این پیشنهادها توسط محققان، مدیران تحقیق و توسعه و سازمان‌های تحقیقاتی.
گام اول برای رسیدن به این اهداف، با برگزاری یک کارگاه در واشنگتن در اکتبر سال ۲۰۰۸ اجرا شد. در این کارگاه مجموعه‌ای از حداقل پارامترهای تعیین مشخصات طراحی شده، برای تکمیل پیشنهادهای سایر گروههای بینالمللی مانند سازمان استانداردهای جهانی (ISO) و سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی (OECD)، ارائه شدند.

این پیشگامی توسط Andrew Maynard، مشاوره علمی پروژه نانوفناوری‌های نوظهور (PEN)، اجرا می‌شود.