آیین‌نامه‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری نانو در سال ۱۳۸۷، منتشرشد

آیین‌نامه‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری نانو، منتشرشد. براساس این آیین‌نامه، آزمایشگاه‌های عضو شبکه، ارزیابی و رتبه‌بندی‌ می‌شوند.

 آیین‌نامه‌ی ارزیابی آزمایشگاه‌های عضو شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری نانو،
منتشرشد. براساس این آیین‌نامه، آزمایشگاه‌های عضو شبکه، ارزیابی و رتبه‌بندی‌می‌شوند.

شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری نانو، به‌منظور ارزیابی فعالیت آزمایشگاه‌های عضو،
عملکرد سالانه‌ی آنها را طبق آیین‌نامه‌ی ارزیابی، مورد بررسی قرارمی‌دهد.

براساس آیین‌نامه‌ی عضویت در این شبکه، آزمایشگاه عضو موظف است که گزارش مربوط
به ارائه‌ی خدمات خود به مراجعه‌کنندگان را در دوره‌های شش‌ماهه و در قالب فرم‌های
خاصی به شبکه ارسال نماید. کارشناسان شکبه نیز با بررسی و ارزیابی گزارش‌های
ارسالی، آزمایشگاه‌ها را امتیازدهی و ارزیابی می‌کنند.

ارزیابی آزمایشگاه‌ها براساس سه معیار اصلی «مشتری‌مداری»، «میزان فعالیت» و «میزان
همکاری‌های شبکه‌ای» انجام‌می‌شود. هرکدام از این معیارها، خود به معیارهای
کوچک‌تری تقسیم‌شده و به‌دقت بررسی و امتیاز‌دهی می‌گردند.

طبق آیین‌نامه‌ی ارزیابی سال ۱۳۸۷، آزمایشگاه‌ها به دو دسته‌ی «واحد آزمایشگاهی»
و «مجموعه‌ی آزمایشگاهی» تقسیم‌می‌شوند و به‌صورت کلی و جداگانه رتبه‌بندی
خواهندشد.

شایان ذکر است؛ شبکه‌ی آزمایشگاهی، حمایت‌های سالانه‌ی خود از آزمایشگاه‌های
عضو را براساس این ارزیابی و امتیازدهی انجام‌می‌دهد. این حمایت‌ها شامل حمایت
از پشتیبانی و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی، حمایت از اخذ استانداردهای بین‌المللی
خاص مانند استاندارد ISO/IEC17025، حمایت از برگزاری و شرکت در کارگاه‌ها و
دوره‌های آموزشی و همچنین حمایت از خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی مرتبط با
فناوری نانو است.