پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو

در ادامه سلسله همایش‌های دانشجویی فناوری نانو، پنجمین همایش در تاریخ ۹-۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

در ادامه سلسله همایشهای دانشجویی فناوری نانو، پنجمین همایش در تاریخ ۹-۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

دانشجویانی که پرپوزال و یا پایاننامه آنها در بخش حمایتهای تشویقی ستاد داوری و ارتباط آن با فناورینانو تأیید شده است، پایان نامه های فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد. بنابراین فقط دو گروه زیر حق ثبتنام در پنجمین همایش را دارند:
۱٫ افرادی که پایاننامه نهایی (پایاننامه دفاع شده) آنها در ستاد داوری و تأیید شده است و تاکنون در هیچ همایشی شرکت نکردهاند.
۲٫ افرادی که پرپوزال آنها تا پایان آذر ماه ۱۳۸۷ در ستاد داوری و تصویب شده است، و تاکنون در هیچ همایشی شرکت نکردهاند
چگونگی ثبتنام و اسامی افراد مجاز به ثبتنام متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.
در ادامه سلسله همایش‌های دانشجویی فناوری نانو، پنجمین همایش در تاریخ ۹-۱۱ خرداد ماه ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.

دانشجویانی که پرپوزال و یا پایان‌نامه آنها در بخش حمایت‌های تشویقی ستاد داوری و ارتباط آن با فناوری‌نانو تأیید شده است، پایان نامه های فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد. بنابراین فقط دو گروه زیر حق ثبت‌نام در پنجمین همایش را دارند:

افرادی که پایان‌نامه نهایی (پایان‌نامه دفاع شده) آنها در ستاد داوری و تأیید شده است و تاکنون در هیچ همایشی شرکت نکرده‌اند.
افرادی که پرپوزال آنها تا پایا‌ن‌ آذر ماه ۱۳۸۷ در ستاد داوری و تصویب شده است، و تاکنون در هیچ همایشی شرکت نکرده‌اند

چگونگی ثبت‌نام و اسامی افراد مجاز به ثبت‌نام متعاقباً از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.