انتشار اولین مجله‌ی تخصصی در زمینه‌ی آموزش فناوری نانو

اولین شماره‌ی مجله‌ی جدید «آموزش فناوری نانو» منتشر شد. مجله‌ی آموزش فناوری نانو (JNE) یک مجله‌ی بین‌المللی peer-reviewed است و هدف آن ارائه‌ی اطلاعات کامل و مطمئنی در زمینه‌ی توسعه‌های اخیر در علم، فناوری، مهندسی و آموزش پزشکی نانومقیاس است و درصدد پوشش دادن کامل موضوعات زیر است:
•آموزش علم، فناوری، مهندسی، و پزشکی نانومقیاس در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه (K-12)، دانشجویان لیسانس و فارغ‌التحصیلان؛
•آموزش معلمان علوم سطح متوسطه و توسعه‌ی حرفه‌ای آنها؛
•ارتقای دانش علمی و فناورانه و درک عامه‌ی مردم از علم، فناوری، مهندسی و پزشکی نانومقیاس؛
•توسعه‌ی برنامه‌های آموزشی و ارزیابی آنها؛
•مسائل اخلاقی و اجتماعی مربوط به علم، فناوری، مهندسی و پزشکی نانومقیاس؛
•آماده کردن نیروی کار؛
•توسعه‌ی استانداردهای علمی ملی و ایالتی و ارتباط آنها با اهداف برنامه‌های جهانی آموزش فناوری نانو؛
•تحقیقات فعلی در زمینه‌ی علم، فناوری، مهندسی و پزشکی نانومقیاس؛
•سایر حوزه‌های مرتبط و مورد علاقه‌ی محققان و مربیان علم، فناوری، مهندسی و پزشکی نانومقیاس.

اولین شماره‌ی مجله‌ی جدید «آموزش فناوری نانو» منتشر شد. مجله‌ی آموزش فناوری
نانو (JNE) یک مجله‌ی بین‌المللی peer-reviewed است و هدف آن ارائه‌ی اطلاعات
کامل و مطمئنی در زمینه‌ی توسعه‌های اخیر در علم، فناوری، مهندسی و آموزش پزشکی
نانومقیاس است و درصدد پوشش دادن کامل موضوعات زیر است:

• آموزش علم، فناوری، مهندسی، و پزشکی نانومقیاس در مقاطع تحصیلی ابتدایی و
متوسطه K-12، دانشجویان لیسانس و فارغ‌التحصیلان؛
• آموزش معلمان علوم سطح متوسطه و توسعه‌ی حرفه‌ای آنها؛
• ارتقای دانش علمی و فناورانه و درک عامه‌ی مردم از علم، فناوری، مهندسی و
پزشکی نانومقیاس؛
• توسعه‌ی برنامه‌های آموزشی و ارزیابی آنها؛
• مسائل اخلاقی و اجتماعی مربوط به علم، فناوری، مهندسی و پزشکی نانومقیاس؛
• آماده کردن نیروی کار؛
• توسعه‌ی استانداردهای علمی ملی و ایالتی و ارتباط آنها با اهداف برنامه‌های
جهانی آموزش فناوری نانو؛
• تحقیقات فعلی در زمینه‌ی علم، فناوری، مهندسی و پزشکی نانومقیاس؛
• سایر حوزه‌های مرتبط و مورد علاقه‌ی محققان و مربیان علم، فناوری، مهندسی و
پزشکی نانومقیاس.

JNE به تفسیر و بررسی موضوعات مرتبط نیز می‌پردازد.
این مجله از انواع مختلف دست‌نوشته‌ها (manuscripts) در زمینه‌ی‌ مباحث مختلف
فلسفی و نظری، تاریخی‌ ـ اجتماعی، قوم‌نگاری، تجربی، مطالعات موردی، تحقیقات،
رویکردهای کیفی، کمی یا ترکیبی استقبال می‌کند. تمام دست‌نوشته‌های ارسالی به
این مجله برای بررسی و انتشار باید مشخصاً در زمینه‌ی آموزش و تعلیم علم و
فناوری نانو باشد.