محافظت سطح چوب از اشعهی UV، آب و تغییر رنگ

این محصول بر پایه ی آب است و به منظور حفاظت از سطح چوب در مقابل اشعه ی UV به کار میرود. علاوه بر این، این محصول چندکاره، از سطح چوب در برابر آب نیز محافظت میکند. در این محصول، از نانومواد واکنش پذیری استفاده شده که با اعمال آن به سطح چوب، این مواد به داخل چوب نفوذ کرده و باعث ایجاد یک پوشش آبگریز و پایدار در برابر اشعه ی UV میشود. این محصول خواص نفوذی فوق العاده بالایی دارد و بدون تغییر بافت سطحی زمینه، از آن محافظت میکند، همچنین مواد نانومقیاس جاذبUV، منجر به افزایش استحکام پوشش شده، شفافیت و خواص طبیعی چوب مانند استحکام برشی آن را تغییر نمی دهند. در هنگام اعمال این ماده به سطح چوب، باید ابتدا سطح آن را از انواع آلودگی ها، اکسیدهای سطحی، رنگ، گرد و غبار و. . . پاک و پس از خشک کردن سطح، این ماده را به سطح چوب اعمال کرد.

نام تجاری: Lignol® Wood Care UV
شرکت سازنده: Nanovations Pty Ltd
 

این محصول بر پایه ی آب است و به منظور حفاظت از سطح چوب در مقابل اشعه ی UV به
کار میرود. علاوه بر این، این محصول چندکاره، از سطح چوب در برابر آب نیز
محافظت میکند. در این محصول، از نانومواد واکنش پذیری استفاده شده که با اعمال
آن به سطح چوب، این مواد به داخل چوب نفوذ کرده و باعث ایجاد یک پوشش آبگریز و
پایدار در برابر اشعه ی UV میشود. این محصول خواص نفوذی فوق العاده بالایی دارد و
بدون تغییر بافت سطحی زمینه، از آن محافظت میکند، همچنین مواد نانومقیاس جاذبUV،
منجر به افزایش استحکام پوشش شده، شفافیت و خواص طبیعی چوب مانند استحکام برشی
آن را تغییر نمیدهند. در هنگام اعمال این ماده به سطح چوب، باید ابتدا سطح آن
را از انواع آلودگیها، اکسیدهای سطحی، رنگ، گرد و غبار و. . . پاک و پس از خشک
کردن سطح، این ماده را به سطح چوب اعمال کرد.
شکل (۱) به خوبی تأثیر اعمال این محصول را بر چوب درخت ساج نشان میدهد. همان طور
که مشاهده میشود، در قطعه ی پایینی ـ که در نیمی از آن از این محصول استفاده شده
و پس از شش ماه در محیط بیرون بودهاست ـ هیچ تغییری نسبت به نمونه ی تازه (قطعه ی
بالایی شکل) ایجاد نشده است.
مزایای محصول
• مطابقت با محیط زیست؛
• حفاظت چوب در برابر UV و آب؛
• حفاظت از تغییر رنگ چوب (خاکستری شدن)؛
• کنترل فوق العاده ی رطوبت چوب؛
• کاهش عالی زنگ زدگی های ناشی از آب؛
• برخ پوشش دهی اقتصادی؛
• مقاوم در برابر تبخیر.