رتبه‌بندی عملکرد سال ۱۳۸۷ مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو

هفتمین دوره ارزیابی شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو از مراکز عضو، براساس عملکرد آنها طی سال ۱۳۸۷، انجام شد که در این رتبه‌بندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران» و «مؤسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران»، به ترتیب، رتبه‌های اول تا سوم را کسب نموده‌اند.


بنا بر گزارشی که گرام اُنیل و دِ

هفتمین دوره ارزیابی
شبکه
آزمایشگاهی فناوری نانو
از مراکز عضو، براساس عملکرد آنها طی سال ۱۳۸۷،
انجام شد که در این رتبه‌بندی، «مرکز پژوهش متالورژی رازی»، «پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ایران» و «مؤسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی
ایران»، به ترتیب، رتبه‌های اول تا سوم را کسب نموده‌اند.

ارزیابی‌های شبکه، براساس عملکرد مراکز
عضو، طی یک سال فعالیت در شبکه انجام می‌شود و حمایت‌های سالانه شبکه از
اعضا، طبق امتیاز و رتبه کسب شده در این ارزیابی صورت می‌گیرد. «مشتری
مداری»، «همکاری‌های شبکه‌ای» و «حجم فعالیت»، سه شاخص اصلی سنجش عملکرد
مراکز هستند که هرکدام شامل تعدادی شاخص‌های فرعی می‌شوند.

از تغییرات قابل توجه در این دوره،
می‌توان به کسب رتبه پنجم به‌وسیله «آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی»، کسب رتبه هفتم به‌وسیله «پژوهشکده فناوری
نانو دانشگاه سیستان و بلوچستان» و کسب رتبه دهم به‌وسیله «آزمایشگاه مرکزی
دانشگاه شهید چمران اهواز» اشاره کرد.

نتایج کامل هفتمین رتبه‌بندی
آزمایشگاه‌ها، در ذیل آورده شده‌است. شایان ذکر است که رتبه‌بندی
آزمایشگاه‌ها براساس دسته‌بندی جدید آنها به‌صورت «مجموعه آزمایشگاهی» و
«واحد آزمایشگاهی»، اسامی تکنیسین‌ها و رابط‌های منتخب نیز، از طریق پایگاه
اطلاع‌رسانی شبکه (
www.nanolab.ir
منتشر خواهدشد.

نتایج هفتمین رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های عضو شبکه

رتبه

نام آزمایشگاه

مشتری مداری

همکاری شبکه ای

میزان فعالیت

امتیاز
نهایی

(۳۵%)

(۳۰%)

(۳۵%)

(۱۰۰%)

۱

مرکز پژوهش متالوژی رازی

۷۲٫۳

۷۳٫۹

۹۲٫۷

۷۹٫۹

۲

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

۸۳٫۷

۸۵٫۲

۶۱٫۴

۷۶٫۳

۳

مؤسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی
ایران

۷۷٫۵

۶۷٫۰

۶۳٫۰

۶۹٫۲

۴

پژو‌هشگاه صنعت نفت

۸۱٫۴

۹۰٫۴

۳۴٫۳

۶۷٫۶

۵

آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی کشاورزی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

۸۹٫۶

۶۷٫۰

۳۳٫۶

۶۳٫۲

۶

مجموعه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر
پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

۷۵٫۸

۷۹٫۱

۲۲٫۹

۵۸٫۳

۷

پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه سیستان و
بلوچستان

۸۷٫۹

۶۹٫۶

۱۵٫۸

۵۷٫۲

۸

آزمایشگاه شیمی گیاهی مؤسسه تحقیقات
جنگل‌ها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی وزارت جهاد
کشاورزی

۹۰٫۰

۶۰٫۰

۱۷٫۹

۵۵٫۸

۹

مجموعه آزمایشگاه‌های پژوهشگاه مواد و
انرژی 

۷۵٫۱

۴۱٫۷

۴۷٫۳

۵۵٫۴

۱۰

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز

۷۹٫۶

۵۳٫۹

۲۹٫۰

۵۴٫۲

۱۱

مجموعه آزمایشگاه‌های سازمان پژوهش‌های
علمی و صنعتی ایران

۸۱٫۵

۶۷٫۰

۱۴٫۹

۵۳٫۸

۱۲

پژوهشگاه صنعت رنگ

۸۴٫۷

۵۲٫۲

۲۲٫۹

۵۳٫۳

۱۳

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه اصفهان

۷۹٫۲

۵۶٫۵

۲۳٫۳

۵۲٫۸

۱۴

پایلوت بیوتکنولوژی انستیتو پاستور

۹۱٫۳

۴۵٫۲

۱۸٫۵

۵۲٫۰

۱۵

مرکز تحقیقات کاربردی دارویی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز

۸۰٫۰

۴۷٫۰

۲۷٫۴

۵۱٫۷

۱۶

مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی

۹۵٫۰

۴۰٫۹

۱۶٫۵

۵۱٫۳

۱۷

پردیس علوم دانشگاه تهران

۸۳٫۳

۴۸٫۷

۱۹٫۸

۵۰٫۷

۱۸

آزمایشگاه مطالعه ساختار مواد دانشگاه
صنعتی شریف

۶۹٫۸

۶۰٫۹

۲۲٫۱

۵۰٫۴

۱۹

آزمایشگاه مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

۸۰٫۹

۴۲٫۶

۲۴٫۵

۴۹٫۷

۲۰

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

۸۱٫۵

۴۸٫۷

۱۷٫۷

۴۹٫۳

۲۱

آزمایشگاه کریستالوگرافی و اشعه ایکس گروه
مواد و متالوژی دانشگاه تهران

۸۰٫۸

۴۷٫۰

۱۸٫۷

۴۸٫۹

۲۲

مجموعه آزمایشگاه های دانشگاه شیراز

۸۷٫۵

۳۶٫۵

۲۰٫۱

۴۸٫۶

۲۳

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه داروئی
دانشگاه شهید بهشتی

۹۰٫۰

۳۷٫۴

۱۶٫۵

۴۸٫۵

۲۴

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی دانشگاه الزهرا

۹۲٫۰

۲۷٫۸

۱۸٫۷

۴۷٫۱

۲۵

آزمایشگاه مغناطیسی و ابررسانایی دانشگاه
بیرجند

۸۶٫۳

۳۷٫۴

۱۴٫۹

۴۶٫۶

۲۶

آزمایشگاه سیستم‌های نوین دارورسانی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸۰٫۷

۳۸٫۳

۱۷٫۱

۴۵٫۷

۲۷

مجموعه آزمایشگاه‌های مؤسسه تحقیقاتی
پرطاووس – لعاب مشهد

۸۴٫۱

۳۱٫۳

۱۳٫۰

۴۳٫۴

۲۸

پژوهشکده فناوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد
دانشگاهی – ابن سینا

۹۲٫۱

۲۲٫۶

۱۰٫۶

۴۲٫۷

۲۹

آزمایشگاه علم مواد و میکروسکوپ الکترونی
دانشگاه بوعلی سینا همدان

۷۸٫۹

۲۶٫۱

۱۳٫۵

۴۰٫۲

۳۰

آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته دانشگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۷۹٫۸

۱۸٫۳

۱۸٫۲

۳۹٫۸

۳۱

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده فنی ومهندسی
دانشگاه تبریز

۷۶٫۰

۲۳٫۵

۱۶٫۲

۳۹٫۳

۳۲

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده مواد دانشگاه
علم و صنعت ایران

۸۲٫۲

۱۶٫۵

۱۵٫۵

۳۹٫۱

۳۳

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی دانشگاه
سمنان

۰٫۰

۲۱٫۷

۱۳٫۴

۱۱٫۲

۳۴

آزمایشگاه شناسائی و اندازه گیری ترکیبات
مختلف شیمیائی دانشگاه صنعتی شریف *

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۳۴

مجموعه آزمایشگاه‌های بخش مواد دانشگاه
تربیت مدرس *

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۳۴

آزمایشگاه مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتی
سهند *

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۳۴

مجموعه آزمایشگاه‌های دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات *

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

۰٫۰

 

* گزارش عملکرد به شبکه ارسال نشده است.