همایش تاثیر فناوری‌نانو در امنیت قرن ۲۱

موسسه فناوری‌نانو (IoN)، در حال بررسی نقش فناوری‌نانو و سایر فناوری‌هایی است که می‌توانند در رفع مسائل امنیتی پیچیده‌‌ی جهان ایفای نقش کنند.

جنایتهای سازمانیافته، تروریسم، درگیریهای شهری و بلایای طبیعی بهطور تاسفباری در نقاط مختلف دنیا اتفاق افتاده و هر روز بر پیچیدگیهای آنها افزوده میشود.

برای مقابله با چنین تهدیدهایی، گروههای امنیت ملی و تیمهای مقابله با حوادث غیرمترقبه، به دنبال فناوریهای جدیدی هستند که روشهای شناسایی دقیقتر، سریعتر و حساستری را ارائه کنند. همچنین آنها میخواهند با استفاده از این فناوریها، ابزارهایی برای خنثی کردن یا مقابله اثربخش با پیامدهای این حوادث را عرضه و امنیت بیشتری برای شهروندان و افراد فراهم کنند.

موسسه فناورینانو (IoN)، در چارچوب وظایف خود در پروژه ObservatoryNANO که از طریق اتحادیه اروپا تامین مالی میشود، در حال بررسی نقش فناورینانو و سایر فناوریهایی است که میتوانند در رفع چنین مسائل امنیتی پیچیدهای ایفای نقش کنند.

همایش « فناوریهای همگرا برای امنیت قرن ۲۱»، متخصصان و کارشناسان اقصی نقاط دنیا را گردهم خواهد آورد تا آخرین یافتههای تحقیقاتی خود را در حوزههای زیر ارائه کنند:

شناسایی مواد خطرناک؛

واکنش در مقابل رویدادهای بحرانی؛

اقدامات حفاظتی برای افراد و زیرساختها؛و

شناسایی افراد و کالاها؛

جامعه هدف این همایش IoN؛ سازمانهای دولتی، گروههای صنعتی و شرکتهای نوپای فناوریمحور هستند که به دنبال رفع چالشهای امنیتی میباشند.

این همایش در روز ۲۵ نوامبر سال جاری میلادی در دانشکده رویال، در شهر لندن برگزار خواهد شد.