بررسی روندهای اقتصادی و فناورانه فناوری‌نانو

اتحادیه اروپا به دنبال بررسی روندهای اقتصادی و فناورانه‌ی جدید در حوزه فناوری‌نانو است.

توجه به مسائل اخلاقی و اجتماعی علم و فناوری‌نانو به توسعه پایدار این فناوری نوظهور در جامعه کمک خواهد کرد. تاکنون سازمان‌ها و کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند در قالب طرح‌ها و پروژ‌های مختلف این موضوع را بررسی کنند. در این راستا، اتحادیه اروپا در قالب پروژه ObservatoryNano و با مدیریت موسسهNanobioethics، به دنبال بررسی روندهای اقتصادی و فناورانه‌ی جدید در حوزه فناوری‌نانو برای بخش‌های سلامت، پزشکی، زیست‌فناوری و کاربردهای غذایی‌ای است که دارای الزامات اجتماعی و قانونی بالقوه‌ای هستند.

در حال حاضر، بحث‌های مربوط به اصول اخلاقی ‌نانو زیست‌فناوری در بین جامعه‌شناسان، دانشمندان علم اخلاق، سیاست‌ گذاران و ذینفعان تجزیه و تحلیل شده و با مسائل نوظهور ناشی از روندهای اجتماعی و فنی مقایسه می‌شود.

تاکنون مسائل نوظهور این حوزه‌ها به طور مناسب بحث و بررسی نشده است. در چارچوب این طرح، سیاست‌مداران می‌توانند بیشتر به این مسائل توجه کنند. گزارش دوم اصول اخلاقی نانو زیست ‌فناوری در بهار سال ۲۰۱۰ میلادی منتشر خواهد شد. برای غنی‌تر کردن این گزارش، مجموعه مصاحبه‌هایی با صاحبان ایده انجام خواهد شد تا دیدگاه‌های مختلف دانشمندان علوم اجتماعی، اخلاق، دانشمندان علوم طبیعی و سایر ذینفعان صنعتی در این زمینه مدنظر قرار گیرد.