بررسی چالش‌های اخلاقی فناوری‌نانو در اروپا

پروژه توسعه مشارکت اخلاقی و مشارکت در نانوفناوری‌های نوظهور (DEEPEN) یک پروژه تحقیقاتی سه ساله است که توسط کمیسیون اروپا تامین مالی می‌شود.

 پروژه توسعه مشارکت اخلاقی و مشارکت در نانوفناوری‌های نوظهور (DEEPEN)
یک پروژه تحقیقاتی سه ساله است که توسط کمیسیون اروپا تامین مالی می‌شود.

پروژه DEEPEN یک مشارکت تحقیقاتی پیشگام اروپایی برای درک منسجم چالش‌های
اخلاقی ناشی از کاربردهای علم و فناوری‌نانوی واقعی و الزامات آنها برای جامعه‌ی
مدنی، دولت و مسائل علمی است.

این پروژه توسط موسسه تحقیقات ریسک و مخاطرات (IHRR)، در دانشگاه دورهام هماهنگ
می‌شود. تیم تحقیقاتی پروژه مذکور، شامل محققانی از دانشگاه فناوری Darmstadt
در آلمان، مرکز مطالعات اجتماعی در دانشگاه Coimbra در پرتغال و دانشگاه Twente
هلند هستند.

طی سه سال گذشته، پروژه DEEPEN چالش‌های اخلاقی ناشی از نانوفناوری‌های نوظهور
را بررسی کرده است. آنچه که غیرعادی است این است که این مسائل در شرایط جهان
واقعی رخ داده و دربرگیرنده اعضای مجامع علمی، صنعتی و دولتی در سراسر اتحادیه
اروپا است.

تیم پروژه به دنبال کشف و بررسی مسائل و چالش‌های اخلاقی حوزه علم و فناوری‌نانو
در سرار اروپا است.