سنجش دقیق انسولین به وسیله پژوهشگران کردستانی

نانوحسگر الکتروشیمیایی خیلی حساس برای سنجش دقیق انسولین موجود در خون بیماران دیابتی در دانشگاه کردستان تولید شد.

نانوحسگرهای الکتروشیمیایی برای سنجش دقیق انسولین موجود در خون بیماران دیابتی در
دانشگاه کردستان تولید شد.

دکتر عبدالله سلیمی از نانوذرات سیلسسیم کاربید (SiC) در ساخت نانوحسگرهای
الکتروشیمیایی بهره گرفته است.

وی، ابتدا با پخش کردن نانوذرات SiC در حلال اتانول و قرار دادن مقداری از آن در
سطح الکترود و تبخیر حلال، نانوذرات SiC را روی سطح الکترود کربن شیشه‌ای، تثبیت
کرده است. سپس الکترود اصلاح شده را به عنوان الکترود کار در اکسیداسیون انسولین
استفاده نموده است.

داده‌های تجربی حاصل از این پژوهش بیانگر این مهم هستند که نانوذرات فوق، می‌توانند
به عنوان الکتروکاتالیزور در اکسیداسیون انسولین به‌کار روند. همچنین، با استفاده
از روش تزریق جریانی، می‌توان غلظت‌های پیکومولار انسولین را در سطح این الکترودها
اندازه‌گیری نمود. از طرفی مزاحمت ناشی از حضور ترکیبات اکسیدشونده مانند آسکوربیک
اسید، یوریک اسید، گلوکز، کلسترول و … روی سیگنال‌های انسولین قابل چشم‌پوشی است.

از این نانوحسگر می‌توان در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی و کلینیک‌های دیابت استفاده
نمود.

جزئیات این پژوهش که با همکاری لقمان محمدی، رحمان حلاج و سعید سلطانیان انجام شده،
در مجله Electrochemistry Communications (جلد۱۱، صفحات ۱۱۱۹- ۱۱۱۶، سال ۲۰۰۹) منتشر شده است.