آغاز مباحث اجتماعی فناوری‌نانو در هلند

کمیته مباحث اجتماعی فناوری‌نانو در هلند برنامه کاری خود را در زمینه مباحث اجتماعی این حوزه نوظهور در طی ۵/۱ سال آینده را از طریق رویداد Nanopodium ،که در ۳۰ سپتامبر سال جاری در شهر هاگو برگزار شد، به طور رسمی آغاز کرد.

کمیته مباحث اجتماعی فناورینانو در هلند برنامه کاری خود را در زمینه مباحث اجتماعی این حوزه نوظهور در طی ۵/۱ سال آینده را از طریق رویداد Nanopodium ،که در ۳۰ سپتامبر سال جاری در شهر هاگو برگزار شد، به طور رسمی آغاز کرد.

برخی از اهداف این مباحث عبارتند از:

مشارکت سازمانهای جامعهی مدنی و ذینفعان مختلف در مباحث مربوط به فرصتها و ریسکهای علم و فناورینانو؛

افزایش آگاهی سیاستگذاران و کمک به آنها در تدوین مقررات صحیح و اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری مناسب در حوزه فناورینانو؛

کمک به دانشمندان و محققان علم و فناورینانو برای در نظر گرفتن مسائل اجتماعی توسعه این فناوری؛

کمک به صنعت برای انتخاب کاربردهای مطلوب علم و فناورینانو و پرهیز از انتخاب کاربردهای نامطلوب.

بر اساس یک نظرسنجی، ۴۶ درصد مردم هلند چیزی درباره فناورینانو نمیدانند، ۲۶ درصد مردم نیز اطلاعات کمی راجع به این فناوری دارند، و ۳۰ درصد نیز بر این باورند که اطلاعات مناسبی از فناورینانو در اختیار دارند. با این حساب، آگاهی عامه مردم درباره علم و فناورینانو هنوز هم در سطح بسیار پایینی است.

برنامهی کاری این مباحث شامل مسائل مربوط به سلامت، غذا، مراقبتهای بهداشتی؛ جامعه و محیط زیست پایدار؛ امنیت و زندگی خصوصی؛ جنبههای بینالمللیای چون منافع مردم در کشورهای درحال توسعه و رشد اقتصادی پایدار است.

برخی از فعالیتهای مربوط به این برنامهی کاری عبارتند از: برنامههای تلویزیونی، انتشارات، افزایش آگاهی دانش آموزان دبیرستانی و … است.

بودجه این برنامه که از دسامبر سال جاری میلادی تا جولای ۲۰۱۰ ادامه خواهد یافت، حدود ۵/۲ میلیون یورو پیشبینی شده است.