ماندگاری کنسروهای غذایی افزایش می‌یابد

پژوهشگران دانشگاه ملایر با همکاری محققان دانشگاه پوترای مالزی، موفق به سنتز نانوهیبریدهایی شدند که می‌تواند ماندگاری کنسروهای غذایی را تا حد زیادی افزایش دهد.

نتایج همایش نهایی پروژه NanoCap

پژوهشگران دانشگاه ملایر با همکاری محققان دانشگاه
پوترای مالزی، موفق به سنتز نانوهیبریدهایی شدند که می‌تواند ماندگاری
کنسروهای غذایی را تا حد زیادی افزایش دهد.

مواد نانولایه‌ای، ساختارهایی هستند که در بین لایه‌های آنها، گروه‌های
تابعی مختلفی نظیر دارو، کود، عوامل مغناطیسی، پلیمرها و … می‌تواند وارد
شود و محصولی با قابلیت‌های لایه‌های موجود به وجود آید.

محمد یگانه قطبی، در این زمینه پژوهشی را با هدف « بررسی امکان افزودن دی-
گلوکونات در بین لایه‌های روی- آلومینیم- هیدروکسید و شناسایی خواص ماده
نانوهیبرید حاصله» انجام داده است.

وی در گفتگو با بخش خبری سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو گفت: « این مواد
می‌توانند با آزادسازی آهسته، پ- اچ غذا را کنترل کرده و موجب ماندگاری
بیشتر کنسروهای غذایی شوند».

در این کار تحقیقاتی، دکتر یگانه قطبی، ماده لایه‌ای‌ روی- آلومینیم-
هیدروکسید را به روش هم‌رسوبی سنتز کرده است. به همین منظور، به یک محلول،
شامل یون‌های روی و آلومینیم،تحت اتمسفر نیتروژن سود اضافه نموده، سپس ظرف
واکنش را به مدت معینی، در حمام تکان‌دهنده قرار داده است. پس از آن، محلول
بدست آمده را شستشو و سانتریفوژ نموده است.

در این تحقیق دی- گلوکونات به صورت تک‌مرحله‌ای (افزودن به محلول روی-
آلومینیم اولیه) یا دو مرحله‌ای (افزودن هیدروکسید لایه‌ای روی- آلومینیم
به یک محلول شامل دی- گلوکونات)، نانوهیبرید گردیده است.

این مواد نانولایه‌ای می‌توانند، ماده بین لایه را به صورت کنترل شده آزاد
کرده و در پزشکی به صورت داروهایی با آزادسازی کنترل شده استفاده شوند. از
طرف دیگر می‌توان، در صنایع غذایی به عنوان کودهایی که به آرامی آزاد و
موجب صرفه‌جویی در میزان مصرف کود می‌شوند و مانع از آلودگی‌های آب‌های
زیرزمینی هستند، به کار روند.

جزئیات این پژوهش، در

مجله Journal of Physics and Chemistry of Solids(جلد۷۰، صفحات ۹۵۴ -۹۴۸ ،
سال ۲۰۰۹)
منتشر شده است.